Przekazanie Placu Budowy w dniu 21.02.2023r

W dniu 21.02.2023 r. Zamawiający dokonał protokolarnego przekazania Wykonawcy Placu Budowy zlokalizowanego na nieruchomościach wyszczególnionych w decyzji Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 16.02.2023 r., z wyłączeniem działek wskazanych do archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających inwestycję, nieruchomości niezabudowanych, nieruchomości zabudowanych budynkami, działek zalesionych dotychczas będących własnością Lasów Państwowych, działek wchodzących w pas drogowy drogi krajowej DK19 objętych liniami rozgraniczającymi, działek wchodzących w pas drogowy drogi krajowej DK28 objętych liniami rozgraniczającymi, które zostaną przekazane w terminie do 30 dni od dnia wydania Decyzji ZRID.

2023-02-23T08:22:51+00:00