Zakres robót 2023-04-04T15:57:54+00:00

Informacje:

Przedmiotem inwestycji jest: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Krosno (poprzednio Iskrzynia) (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.

Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 pełniącej kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego, które będzie obsługiwało ruch tranzytowy na kierunkach północ – południe, zachód – południe, wschód – południe. Przebieg budowy drogi ekspresowej jest zgodny z przebiegiem wariantu WB1 alt, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2016r. wydał decyzje DŚU znak WOOŚ.4200.1.2013.AH.253 z późniejszymi zmianami.

Początek opracowania znajduje się w km 57+900 – punkt styku z odcinkiem węzeł Domaradz bez węzła) – węzeł Krosno (poprzednio Iskrzynia) (bez węzła) dł. ok. 12,80 km (km ok.: 45+100 – 57+900)

Koniec opracowania zlokalizowany jest w km 68+200,00 – punkt styku z odcinkiem węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,40 km (km ok.: 68+200 – 78+289,66)

Łączna długość odcinka objętego niniejszą dokumentacją wynosi 10,3 km.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

 1. Budowę drogi ekspresowej S19 o następujących parametrach technicznych:
 • klasa techniczna S,
 • prędkość projektowa 100 km/h,
 • prędkość miarodajna 110 km/h,
 • liczba jezdni 2,
 • ilość pasów ruchu 2×2,
 • szerokość pasa ruchu 3,50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego 2,50 m,
 • szerokość pasa dzielącego 5,00 m (w tym opaski 2×0,5m)*,
 • szerokość pobocza gruntowego min. 0,75 m**,
 • kategoria obciążenia ruchem KR6
 • dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN/oś,
 • skrajnia pionowa 5 m,
 • utwardzony teren na potrzeby utrzymania 3 m,
 • dostępność drogi ograniczona (tylko w węzłach)
 • promienie łuków poziomych Rmin=1500 m
 • przy bezwzględnym zachowaniu spełnienia warunków widoczności
 • minimalne pochylenie podłużne niwelety 0,35%
 • maksymalne pochylenie podłużne niwelety 4,5%
 • pochylenie poprzeczne na prostej 2,5%
 • pochylenie poprzeczne na łukach poziomych 3,0/4,0%

 

 1. Budowę Węzła Krosno (poprzednio Iskrzynia) służącego połączeniu drogi krajowej DK19 oraz drogi powiatowej DP1973R w miejscowości Krościenko Wyżne z drogą ekspresową S19.
  Połączenie łącznic węzła z drogą krajową nr 19 i DP1973R realizowane jest poprzez projektowany łącznik do DK19 oraz dwa skrzyżowania typu rondo – rondo trójwlotowe na skrzyżowaniu „Łącznika Iskrzynia” z łącznicami L02L i L03L oraz rondo czterowlotowe na skrzyżowaniu „Łącznika Iskrzynia” z DK19 i DP1973R.
 1. Budowę Węzła Miejsce Piastowe służącego połączeniu drogi krajowej DK28 w miejscowości Miejsce Piastowe z drogą ekspresową S19.
  Będzie to węzeł typu Karo z dwoma rondami średnimi o średnicy zewnętrznej 50m. Węzeł składa się z 4 łącznic bezpośrednich zakończonych rondami średnimi.
 1. Budowę następujących obiektów inżynierskich:

 

Oznaczenie obiektu Kilometraż Rodzaj obiektu inżynierskiego i jego funkcja
WD-1/21 58+643 (jezdnia lewa)
58+653 (jezdnia prawa)
Wiadukt drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej łącznicy ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa S19. Wiadukt znajduje się na węźle Iskrzynia.
PZGs-1/9 59+550 Przejście górne dla średnich zwierząt do przeprowadzenia szlaku migracji zwierząt średnich nad dwujezdniową drogą ekspresową S-19, pasem utwardzenia terenu i jezdnią dodatkową DD 3.14
WD-1/15 59+933 Wiadukt drogowy do przeprowadzenia drogi gminnej DG 153020R ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa S19
WD-1/16 61+041 Wiadukt drogowy do przeprowadzenia drogi gminnej DG 153021R ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa S19.
PZDs-1/10 61+560 Wiadukt drogowy do przeprowadzenia drogi ekspresowej ponad przeszkodą, którą stanowi szlak migracji zwierząt średnich
WS-1/4 62+901 Wiadukt drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi linia kolejowa nr 108 relacji Stróże Krościenko i droga dojazdowa
WS-1/5 63+538 Wiadukt drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa DP 1974R zespolona z chodnikiem oraz ścieżką rowerową.
MS-1/15 63+817 Most drogowy do przeprowadzenia drogi ekspresowej ponad przeszkodą, którą stanowi Rów R-A Widacz oraz szlak migracji zwierząt małych zlokalizowany po obu stronach cieku
MS-1/16 64+287 Most drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej
S-19 ponad przeszkodą, którą stanowi rów R-(Pod Widaczem) zespolony z przejściem dla małych zwierząt
WD 1/18 64+539 Wiadukt drogowy do przeprowadzenia drogi gminnej DG 114977R ponad przeszkodą, którą stanowi dwujezdniowa droga ekspresowa S19, pas utwardzonego terenu oraz przebudowywana rzeka Przecznica wraz ze szlakiem migracji zwierząt małych.
MS-1/17 64+646 Most drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi rzeka Przecznica zespolona z przejściem dla małych zwierząt.
MS-1/18 65+351 Most drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S-19 ponad przeszkodą, którą stanowi rów R-(NR-3) zespolony z przejściem dla średnich zwierząt.
MS-1/19 65+912 Most drogowy do przeprowadzenia drogi ekspresowej ponad przeszkodą, którą stanowi
droga DD 4.14, ciek bez nazwy oraz szlak migracji zwierząt średnich zlokalizowany po obu stronach cieku.
WS-1/6 67+157 Wiadukt drogowy do przeprowadzenia drogi ekspresowej ponad przeszkodą, którą stanowi droga krajowa DK28 wraz z obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi.
MS–1/21 67+404 Most drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S-19 ponad przeszkodą, którą stanowi potok Iwoniczanka oraz szlak migracji zwierząt małych zlokalizowany po obu stronach cieku.
M-1/24 67+405
(0+243 L01P)
Most drogowy do przeprowadzenia łącznicy ponad przeszkodą, którą stanowi potok Iwoniczanka oraz szlak migracji zwierząt małych zlokalizowany po obu stronach cieku.
P-1/54 67+405
(0+418 DD 4.18)
Most drogowy do przeprowadzenia drogi dodatkowej jezdni DD 4.18 ponad przeszkodą, którą stanowi potok Iwoniczanka oraz szlak migracji zwierząt małych zlokalizowany po obu stronach cieku.
P-1/55 67+405
(0+200 DD 4.20)
Most drogowy do przeprowadzenia drogi dodatkowej jezdni DD 4.20 ponad przeszkodą, którą stanowi potok Iwoniczanka oraz szlak migracji zwierząt małych zlokalizowany po obu stronach cieku.
PD-2/1 68+124 Przepust drogowy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 ponad przeszkodą, którą stanowi rów R – Graniczny zespolony z przejściem dla małych zwierząt.

 

 1. Budowę przejścia nad drogą S19 dedykowanego dla zwierząt średnich – PZGs-1/9 w km. 59+550
 1. Budowę przejścia pod drogą S19 dedykowanego dla zwierząt średnich – PZDs-1/10 w km. 61+560
 1. Budowę przejść pod drogą S19 dedykowanych dla zwierząt małych – MS-1/13 w km. 60+358, PZM-1/11 w km. 66+800.
 1. Budowę przepustów na ciekach
 1. Budowę elementów systemu odwodnienia, w tym: kanalizacji deszczowej, rowów, przepustów, zbiorników, ścieków i drenów.
 1. Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, konstrukcje wsporcze, oznakowanie pionowe, poziome)
 1. Budowę systemu zarządzania ruchem.
 1. Budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi ekspresowej oraz innych dróg publicznych, którego celem jest ułatwienie budowy i eksploatacji systemu monitorowania i zarządzania drogą.
  Kanalizacja techniczna służyć będzie do układania kabli sygnałowych światłowodowych lub miedzianych do miejsc lokalizacji urządzeń sterowania ruchem takich jak bramownice, znaki zmiennej treści, czujniki meteorologiczne, kamery, czujniki pomiaru ruch itp.
 1. Budowa zasilania urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, w tym: przepompowni wodociągowych i kanalizacyjnych.
 1. Budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne i antyolśnieniowe, ogrodzenie zasadnicze drogi ekspresowej, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów, urządzeń oczyszczających wody opadowo-roztopowych z drogi).
 1. Budowę chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo – rowerowych na budowanych obiektach i wzdłuż przebudowywanych dróg
 1. Budowę oświetlenia na węzłach drogowych i Obwodzie Drogowym, a także budowę i przebudowę oświetlenia skrzyżowań z drogami poprzecznymi.
 1. Budowę dodatkowych jezdni umożliwiających dojazd do posesji, które utraciły dostęp do drogi w związku z inwestycją.
 1. Budowę utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania umożliwiających obsługę i utrzymanie pasa drogowego (pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających, dojazd do obiektów inżynierskich itp.).
 1. Budowę obwodu drogowego (OD) Miejsce Piastowe zlokalizowanego przy węźle Miejsce Piastowe pomiędzy drogą DK28 a dodatkową jezdnią DD 4.17. w ramach którego wybudowane zostaną:
 • jezdnie manewrowe,
 • stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych,
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych
 • stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych,
 • miejsca przeładunku ładunków niebezpiecznych,
 • miejsca postojowe dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne,
 • miejsca pod przenośną stację paliw,
 • stanowiska przy miejscu na odpady,
 • chodniki,
 • niezbędna infrastruktura podziemna
 • budynek administracyjno-socjalnego z miejscem do sterowania bramami i obsługi monitoringu,
 • budynek warsztatowo-garażowy z myjką,
 • magazyn soli,
 • wytwórnia solanki,
 • wiaty na sprzęt,
 • boksy na wolny skład materiałów,
 • stacja ładowania pojazdów elektrycznych – 2 stanowiska,
 • miejsca na odpady,
 • miejsca na przenośną stację paliw,
 • stacji pogodowej,
 • maszt radiowy,
 • stacja trafo,
 • ściana oddzielenia przeciwpożarowego
 • inne elementy zagospodarowania (zbiornik przeciwpożarowy (ppoż), kontener na odpady, zbiornik gazu, ogrodzenie).

 

 1. Rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją wraz z przyległymi budowlami i urządzeniami budowlanymi.
 1. Wykonanie nasadzeń zieleni dogęszczającej, izolacyjnej, krajobrazowej i naprowadzającej.
 1. Przebudowę istniejącej sieci komunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą S19.
 1. Przebudowę następującej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą:
 • linii wysokiego napięcia
 • linii średniego i niskiego napięcia
 • sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
 • sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
 • urządzeń telekomunikacyjnych
 • urządzeń melioracyjnych