Postęp robót 2024-07-10T11:39:42+00:00
Zaawansowanie procentowe projektu budowlanego[%]: 100%
Zaawansowanie procentowe projektu wykonawczego[%]: 98%
Zaawansowanie rzeczowe robót [%]: 53,92%
Zaawansowanie finansowe robót [%]: 50,62%

W okresie 01.06.2024 – 30.06.2024 wykonywano:

Branża drogowa SD1

 1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – „Węzeł Iskrzynia – Łącznik DD3.12”
 2. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-VII – „TG 57+900-63+200 Węzeł Iskrzynia – Łącznik DD3.12”
 3. Górna warstwa nasypu (GWN), gr. 20 cm – S19 (wg wykazu 4.1), Węzeł Iskrzynia (wg wykazu 4.2), Węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 4.2), Drogi poprzeczne (wg wykazu 4.3), Wjazdy awaryjne (wg wykazu 9.5), Dodatkowe jezdnie (wg wykazu 4.4) 61+560 – 61+750 Węzeł Iskrzynia Rondo2, Łącznik”
 4. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm  – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.3), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.5), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.8), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.12) 60+975 – 61+275 str. L L04, Rondo 2, DK19″
 5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr.25cm – KR6-KR5 (niepełniąca funkcji warstwy odsączającej) S19 (wg wykazu 9.1), Węzły – łącznice (wg wykazu 9.2), Pierścienie rond (wg wykazu 11.1) 61+750 – 62+370 60+300-60+900 str. P
 6. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% i k10 ≥ 8m/dobę, gr. 25 cm – KR6-KR5 (pełniąca funkcję warstwy odsączającej) S19 (wg wykazu 9.1), Węzły – łącznice (wg wykazu 9.2) 61+750 – 62+370 60+300-60+900 str. P
 7. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X – S19  (wg wykazu 1.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 1.2), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 1.3), drogi poprzeczne (wg wykazu 1.4), drogi dojazdowe (wg wykazu 1.5) 58+680 – 58+730
 8. Wykonanie drenażu francuskiego 30×100 cm z rurą drenarską HDPE Ø110mm (wg wykazu 6.1) – 61+750 – 62+850
 9. Zarurowania rowów z tworzyw sztucznych Ø600, wykonanie fundamentu kruszywowego, podsypki piaskowej, zasypki z kruszywa naturalnego – DK19, DD 3.13
 10. Odhumusowanie – L01, DG153021R/DG115744R, DD3.12, DD4.5
 11. Rozbiórka podbudowy KŁSM do 20 cm – DK19
 12. Zarurowania rowów z tworzyw sztucznych wraz z umocnieniem wlotu i wylotu Ø800, rury PEHD Ø800 – DD4.3
 13. Ułożenie przepustów z tworzyw sztucznych wraz z umocnieniem wlotu i wylotu Ø1000, rury PEHD Ø1000 – DP1973R
 14. Ulepszone podłoże gr. 40 cm – Łącznik Iskrzynia, DK19,
 15. Ulepszone podłoże gr. 15 cm – DK19 pod chodnikami, zjazdami

Branża drogowa SD2

 1. Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem na nasyp – grunty kategorii Vla, Vlb, grunty kategorii Vlla, Vllb, grunty kategorii Vllc – TG 63+200-68+200
 2. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-VII – TG 63+200-68+200, Węzeł Miejsce Piastowe, DG114977R
 3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr.25cm – KR6-KR5 (niepełniąca funkcji warstwy odsączającej) S19 (wg wykazu 9.1), Węzły – łącznice (wg wykazu 9.2), Pierścienie rond (wg wykazu 11.1) – TG 63+892-64+238, 64+426-64+526, 64+720-64+900
 4. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm  – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.3), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.5), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.8), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.12) – TG 65+650-65+812, Węzeł Miejsce Piastowe
 5. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, gr. w-wy 4 cm do 12 cm, wg wykazu 3.1 – DK28
 6. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X – S19  (wg wykazu 1.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 1.2), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 1.3), drogi poprzeczne (wg wykazu 1.4), drogi dojazdowe (wg wykazu 1.5) – Węzeł Miejsce Piastowe L04L
 7. Wykonanie drenażu francuskiego 30×100 cm z rurą drenarską HDPE Ø110mm (wg wykazu 6.1) – TG 65+450-65+845
 8. Odhumusowanie – Węzeł Miejsce Piastowe, DK28
 9. Wykop w gruncie nieskalistym – 63+200-68+200
 10. Stabilizacja w podstawie nasypu – 67+150, L04L

Branża mostowa

 

OBIEKT WD-1/21

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu, deska H=600mm, deska H=700mm

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa: na ustroju nośnym, nad płytą przejściową+ ścianka żwirowa, pod kapami 2 warstwa

OBIEKT PZGs-1/9

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa – na ustroju nośnym

OBIEKT WD-1/15

Zbrojenie stalą klasy AIIIN

Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)

Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych

Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową

OBIEKT PZDs-1/10

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Drenaż zasypki, Geokompozyt drenażowy :, Rurka drenarska perforowana Ø 110, Rurka drenarska perforowana Ø 100:, Obsypka żwirowa + gewłóknina 30×30 cm (0,09 m3/m)

Wykonanie warstwy odcinającej z geokompozytu

OBIEKT WS-1/4

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Zbrojenie stalą klasy AIIIN

Beton podpór (C30/37)

Drenaż zasypki, Geokompozyt drenażowy :, Rurka drenarska perforowana Ø 100 :, Obsypka żwirowa + gewłóknina 30×30 cm (0,09 m3/m)

Wykonanie warstwy odcinającej z geokompozytu

Mury oporowe z gruntu zbrojonego, Lico z bloczków betonowych

OBIEKT WS-1/5

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Zbrojenie stalą klasy AIIIN

Beton podpór (C30/37)

Mury oporowe z gruntu zbrojonego, Lico z bloczków betonowych

OBIEKT MS-1/15

Zbrojenie stalą klasy AIIIN

Beton skrzydła (C35/45)

Beton ustroju nośnego (C35/45)

Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową

OBIEKT MS-1/16

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Drenaż zasypki, Geokompozyt drenażowy  :, Rurka PVC Ø 110  :, Rurka drenarska perforowana Ø 110, Obsypka żwirowa + gewłóknina 30×30 cm (0,09 m3/m)

Drenaż za płytą przejściową, Rurka PVC Ø 110  :, Rurka drenarska perforowana Ø 110  :, Obsypka żwirowa + gewłóknina 30×30 cm (0,09 m3/m)

Wykonanie warstwy odcinającej z geokompozytu

OBIEKT WD-1/18

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa, – na ustroju nośnym:, – nad płytą przejściową+ ścianka żwirowa:, – pod kapami 2 warstwa

OBIEKT MS-1/17

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Drenaż płyty przejściowej, Rurka drenarska Ø110 :, Rurka drenarska PCV Ø110:, kruszywo łamane + gewłóknina 30×30 cm (0,09 m3/m)

Drenaż zasypki przyczółka, Rurka drenarska Ø110 :, Rurka drenarska PCV Ø110:, kruszywo łamane + gewłóknina 30×30 cm (0,09 m3/m)

Wykonanie warstwy odcinającej z geokompozytu

OBIEKT MS-1/18

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Drenaż zasypki, Geokompozyt drenażowy  :, Rurka drenarska perforowana Ø 110  :, Rurka PVC Ø 110

Wykonanie warstwy odcinającej z geokompozytu

OBIEKT MS-1/19

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Drenaż zasypki, Geokompozyt drenażowy  :, Rurka drenarska perforowana Ø 110  :, Rurka PVC Ø 110

Wykonanie warstwy odcinającej z geokompozytu

OBIEKT MS-1/21

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa, – na ustroju nośnym:, – nad płytą przejściową+ ścianka żwirowa:, – pod kapami 2 warstwa

OBIEKT P-1/54

Zbrojenie stalą klasy AIIIN

Beton podpór (C30/37)

OBIEKT M-1/24

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa, – na ustroju nośnym:, – nad płytą przejściową+ ścianka żwirowa:, – pod kapami 2 warstwa

OBIEKT PD-2/1

Zbrojenie stalą klasy AIIIN

Beton podpór (C35/45)

Beton ustroju  nośnego – ramowy

OBIEKT P-1/2

Drenaż za płytą przejściową wraz z Obsypka żwirowa + gewłóknina 30×30 cm (0,09 m3/m)

OBIEKT MS-1/13

Drenaż za płytą przejściową wraz z Obsypka żwirowa + gewłóknina 30×30 cm (0,09 m3/m)

OBIEKT P-1/35

Drenaż za płytą przejściową wraz z Obsypka żwirowa + gewłóknina 30×30 cm (0,09 m3/m)

OBIEKT P-1/34

Zbrojenie stalą klasy AIIIN

Beton podpór (C35/45)

Nadlewka zespalająca z betonu

OBIEKT P-1/30

Zbrojenie stalą klasy AIIIN

Beton płyt przejściowych  (C30/37)

Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty, płyty przejściowe, pod kapami chodnikowymi

OBIEKT PZM-1/11

Zbrojenie stalą klasy AIIIN

Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty, płyty przejściowe, pod kapami chodnikowymi

Drenaż za płytą przejściową

OBIEKT P-1/42

Wykonanie wykopów fundamentowych

Fundament kruszywowy

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Konstrukcja stalowa przepustów

Geowłóknina

Branża elektroenergetyczna

 1. Układanie rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3(przewiert) – Zasilanie urządzeń KSZR na skrzyżowaniu węzła Iskrzynia oraz drogi krajowej 19
 2. Układanie wykopie rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1(przewiert) – Zasilanie urządzeń KSZR na skrzyżowaniu węzła Iskrzynia oraz drogi krajowej 19
 3. Zasilanie bram wjazdowych w km 60+845 i 60+900 – budowa – Zasilanie bram wjazdowych w km 60+845 i 60+900
 4. Zasilanie przepompowni wód deszczowych P1 w km 64+600 – budowa – Zasilanie przepompowni wód deszczowych P1 w km 64+600
 5. Układanie rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1 (przewiert) – Zasilanie urządzeń KSZR od km 57+850 – 58+600
 6. Układanie rur osłonowych typu RHDPEp 160/9,1 (rezerwowa GDDKiA, przewiert) – Zasilanie urządzeń KSZR od km 57+850 – 58+600
 7. Układanie w uprzednio wykonanym wykopie rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3 – Zasilanie urządzeń KSZR od km 57+850 – 58+600
 8. Układanie w uprzednio wykonanym wykopie rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1 – Zasilanie urządzeń KSZR od km 58+725 – 60+200
 9. Układanie w uprzednio wykonanym wykopie rur osłonowych typu RHDPEp 160/9,1 (rezerwowa GDDKiA) – Zasilanie urządzeń KSZR od km 58+725 – 60+200
 10. Układanie w uprzednio wykonanym wykopie rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1 – Zasilanie urządzeń KSZR od km 67+200 – 68+150
 11. Układanie w uprzednio wykonanym wykopie rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3 – Zasilanie urządzeń KSZR od km 67+200 – 68+150
 12. KSN4. Słup 77 – ZK3-SN – budowa

Branża telekomunikacyjna

 1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 x HDPE fi 125 (KTp2)

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą przewiertu sterowanego, kategoria gruntu IV, przepust 4x HDPE Fi·125·mm, (KTp2)

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 6xFi·40·mm + 2x pakiet mikrorur (KTp2)

 1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwy i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 x HDPE fi 125 (KTp1)

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą przewiertu sterowanego, kategoria gruntu IV, przepust 2x HDPE Fi·125·mm, (KTp1)

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 3xFi·40·mm + 1x pakiet mikrorur (KTp1)

 1. Kolizja T7 – ORANGE Polska S.A. – km 67+125 Węzeł Miejsce Piastowe – odbiory
 2. Kolizja T1 – ORANGE Polska S.A. – km od 57+800 do 57+925 – odbiory
 3. Kolizja T6 – ORSS – km 63+585 – odbiory
 4. Kolizja T1 – MPGK Krosno Sp.z o.o. – km od 57+800 do 57+925 – odbiory
 5. Kolizja T1 – RA-NET – km od 57+800 do 57+925 – odbiory

Kanalizacja deszczowa 

 1. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID160mm ze ściekami skarpowymi
 2. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID200mm ze ściekami skarpowymi
 3. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID300mm
 4. Montaż studni betonowej C35/45 DN1000mm
 5. Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm
 6. Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn500 z osadnikiem 1m i z rusztem ulicznym
 7. Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn500 z osadnikiem 1m i z rusztem krawężnikowo-jezdniowym
 8. Montaż wylotu DN300 z umocnieniem
 9. Montaż wylotu DN400 z umocnieniem
 10. Montaż wylotu DN800 z umocnieniem i zastawką

Branża hydrotechniczna – przebudowa urządzeń melioracyjnych

 1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odkład – roboty drogowe – Rów Graniczny A
 2. Narzut kamienny gr. 30 cm – Rów Graniczny A, Rów Graniczny C
 3. Geowłóknina – Rów Graniczny A, Rów Graniczny C
 4. Kiszka faszynowa fi10cm – Rów Graniczny A, Rów Graniczny C
 5. Szpilki do faszyny Ø3-5 cm, L=60-80 cm, zabijane w odstępach 100 cm – Rów Graniczny A, Rów Graniczny C
 6. Likwidacja sączków

Branża hydrotechniczna – budowa zbiorników  

 1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (czasza zbiornika + wykop pod umocnienie) – roboty drogowe – ZB45a
 2. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (czasza zbiornika + wykop pod umocnienie) – roboty drogowe – ZB 30a
 3. Wykonanie wykopów w gruntach skalistych (czasza zbiornika + wykop pod umocnienie) – roboty drogowe – ZB45a
 4. Zdjęcie humusu – roboty drogowe – ZB43
 5. Ułożenie kanału odprowadzającego wody ze zbiorników z PP, min. SN10 DN315 – ZB30, ZB30c, ZB31, ZB33,
 6. Ułożenie kanału odprowadzającego wody ze zbiorników z PP, min. SN10 DN400 – ZB30, ZB30c, ZB31, ZB33,
 7. Studnie betonowe/żelbetowe DN1200 min. C35/45 – ZB30, ZB30c, ZB31, ZB33,
 8. Geowłóknina – ZB31,30a
 9. Geokomórka wypełniona kruszywem kotwiona do gruntu prętami kotwiącymi typu J o długości 0,8m z pręta żebrowanego – ZB31,30a
 10. Odwodnienie i odmulenie wykopu na czas trwania robót budowlanych – ZB31,30a
 11. Umocnienie skarp oraz grobli powyżej płyt ażurowych/geokomórek – humus z obsianiem mieszanką traw gr. 10cm – ZB31,30a
 12. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/05 (< 2,0 MPa) – ZB31,38

Obwód drogowy

 1. 8/5.1 – Instalacja sanitarna
 2. FUNDAMENTY – biurowo-socjalny
 3. Fundamenty – warsztatowo-garażowy
 4. Wykopy – wiata na sprzęt
 5. Instalacja uziemienia – biurowo-socjalny
 6. Instalacja uziemienia – warsztatowo-garażowy
 7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ  – warsztatowo-garażowy
 8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ – biurowo-socjalny

W okresie 01.05.2024 – 31.05.2024 wykonywano:

Branża drogowa SD1 

 1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, gr. w-wy 4 cm do 12 cm, wg wykazu 3.1 – DK19
 2. Rozbiórka barier stalowych (wg wykazu 1.2) – DK19
 3. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – „Węzeł Iskrzynia, 58+500 – 58+800, 59+400 – 59+500”
 4. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-VII – „Węzeł Iskrzynia, 62+950 – 63+200”
 5. Górna warstwa nasypu (GWN), gr. 20 cm, S19 (wg wykazu 4.1), Węzeł Iskrzynia (wg wykazu 4.2), Węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 4.2), Drogi poprzeczne (wg wykazu 4.3), Wjazdy awaryjne (wg wykazu 9.5), Dodatkowe jezdnie (wg wykazu 4.4) – „60+250 – 60+350, 61+275 – 61+775”
 6. Wykonanie drenażu francuskiego 30×100 cm z rurą drenarską HDPE Ø110mm (wg wykazu 6.1) – 61+500 – 63+150
 7. Zarurowania rowów z tworzyw sztucznych Ø600, wykonanie fundamentu kruszywowego, podsypki piaskowej, zasypki z kruszywa naturalnego – DD 3.13
 8. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 15 cm – TYP UP – ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, zjazdy – zjazd do ZB 36
 9. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm  – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.3), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.5), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.8), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.12) – 61+754 – 62+378
 10. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 40 cm – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.2), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.4), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.6), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.9), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.14) – „Rondo Łącznik, 58+280 – 58+325, 58+780 – 58+815”
 11. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr.25cm – KR6-KR5 (niepełniąca funkcji warstwy odsączającej) S19 (wg wykazu 9.1), Węzły – łącznice (wg wykazu 9.2), Pierścienie rond (wg wykazu 11.1) – „62+100 – 62+400, 59+950 – 60+300”
 12. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% i k10 ≥ 8m/dobę, gr. 25 cm – KR6-KR5 (pełniąca funkcję warstwy odsączającej) S19 (wg wykazu 9.1), Węzły – łącznice (wg wykazu 9.2) – 60+800 – 61+200
 13. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 43 cm TYP WM – drogi dojazdowe (wg wykazu 3.15) – DD 4.6
 14. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 52 cm – TYP WM – drogi dojazdowe (wg wykazu 3.17)  – DD 3.14

Branża drogowa SD2 

 1. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  (wg wykazu 2.1 i 2.2) – DD4.9, DD4.13, DG114977R, L02P, DK28
 2. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – TG 63+200-68+200, DD 4.9
 3. Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem na nasyp – grunty kategorii Vla, Vlb, grunty kategorii Vlla, Vllb, grunty kategorii Vllc – TG 63+200-68+200
 4. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-VII – TG 63+200-68+200, DD4.13, DD4.9
 5. Wykonanie nasypów z gruntu przepuszczalnego na terenie zalewowym – TG 67+515-68+200
 6. Górna warstwa nasypu (GWN), gr. 20 cm, S19 (wg wykazu 4.1), Węzeł Iskrzynia (wg wykazu 4.2), Węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 4.2), Drogi poprzeczne (wg wykazu 4.3), Wjazdy awaryjne (wg wykazu 9.5), Dodatkowe jezdnie (wg wykazu 4.4) – 63+320-63+785, 64+238-64+720
 7. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr.25cm – KR6-KR5 (niepełniąca funkcji warstwy odsączającej) S19 (wg wykazu 9.1), Węzły – łącznice (wg wykazu 9.2), Pierścienie rond (wg wykazu 11.1) – DD4.17
 8. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm  – TYP UP – OD ( wg wykazu 3.18) – OD:J-1, zjazd
 9. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 40 cm – TYP UP – OD – OD: J-6
 10. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% i k10 ≥ 8 m/dobę, gr. 28 cm – KR4-KR3   – OD:J-1, zjazd
 11. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm  – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.3), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.5), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.8), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.12) – 63+892-64+238, 64+720-64+900, DD4.17
 12. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 40 cm – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.2), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.4), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.6), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.9), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.14) – DD4.17
 13. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 43 cm TYP WM – drogi dojazdowe (wg wykazu 3.15) – DD4.17

Branża mostowa          

 OBIEKT WD-1/21
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa: na ustroju nośnym, nad płytą przejściową+ ścianka żwirowa, pod kapami 2 warstwa

OBIEKT WD-1/15
Prefabrykaty betonowe sprężone

OBIEKT WD-1/16
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Prefabrykaty betonowe sprężone
Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)

OBIEKT WS-1/4
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton podpór (C30/37)

OBIEKT WS-1/5
Izolacja cienka wykonywana na zimno
Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

OBIEKT MS-1/15
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton ustroju nośnego (C35/45)
Izolacja cienka wykonywana na zimno
Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową

OBIEKT WD-1/18
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa, – na ustroju nośnym:, – nad płytą przejściową+ ścianka żwirowa:, – pod kapami 2 warstwa

OBIEKT P-1/55
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

OBIEKT PD-2/1
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Zbrojenie stalą klasy AIIIN

OBIEKT P-1/2
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton płyt przejściowych  (C30/37)
Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty, płyty przejściowe, pod kapami chodnikowymi
Izolacja cienka wykonywana na zimno

OBIEKT MS-1/13
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton płyt przejściowych  (C30/37)
Izolacja cienka wykonywana na zimno

OBIEKT P-1/35
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton płyt przejściowych  (C30/37)
Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty, płyty przejściowe, pod kapami chodnikowymi
Izolacja cienka wykonywana na zimno

OBIEKT P-1/34
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton podpór (C35/45)

OBIEKT PZM-1/11
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Nadlewka zespalająca z betonu C35/45
Beton płyt przejściowych  (C30/37)
Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty, płyty przejściowe, pod kapami chodnikowymi

OBIEKT P-1/45
Wykonanie wykopów fundamentowych
Fundament kruszywowy
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Konstrukcja stalowa przepustów
Geowłóknina

OBIEKT P-1/52
Wykonanie wykopów fundamentowych
Fundament kruszywowy
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Konstrukcja stalowa przepustów
Geowłóknina

OBIEKT P-1/53
Wykonanie wykopów fundamentowych
Fundament kruszywowy
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Konstrukcja stalowa przepustów
Geowłóknina

Branża elektroenergetyczna 

 1. Układanie w uprzednio wykonanym wykopie rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3 – Zasilanie urządzeń KSZR od km 57+850 – 58+600
 2. Układanie rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1 (przewiert) – Zasilanie urządzeń KSZR od km 65+650 – 67+200
 3. Układanie rur osłonowych typu RHDPEp 160/9,1 (rezerwa GDDKiA, przewiert) – Zasilanie urządzeń KSZR od km 65+650 – 67+200
 4. Zasilanie bram wjazdowych w km 64+425 i 64+445 – budowa – Zasilanie bram wjazdowych w km 64+425 i 64+445
 5. Zasilanie bram wjazdowych w km 60+845 i 60+900 – budowa – Zasilanie bram wjazdowych w km 60+845 i 60+900
 6. Zasilanie przepompowni wód deszczowych P1 w km 64+600 – budowa – Zasilanie przepompowni wód deszczowych P1 w km 64+600

Branża telekomunikacyjna    

 1. Kolizja T1 – MPGK Krosno Sp.z o.o. – przebudowa
 2. Kolizja T5 – T-MOBILE – km 62+900
 3. Kolizja T5 – TK Telekom Sp. Z o.o. – km 62+900 – odbiory
 4. Kolizja T5 – PKP TELKOL – km 62+900 – odbiory
 5. Kolizja T3 – ORSS – km 61+060 – odbiory
 6. Kolizja T4 – ORSS – km od 62+225 do 62+600 – odbiory
 7. Kolizja T2 – ORANGE Polska S.A. – DP1973R – odbiory
 8. Kolizja T6 – ORANGE Polska S.A. – km 63+585 – odbiory
 9. Kolizja T6 – COMP SERWIS Sp. z o.o. – km 63+585 – odbiory
 10. Kolizja T7 – COMP SERWIS Sp. z o.o. – km 67+125 Węzeł Miejsce Piastowe – odbiory

Sieci wodociągowe     

 1. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w480 wraz z armaturą – W8
 2. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w500 wraz z armaturą – W2

Kanalizacja deszczowa             

 1. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID160mm ze ściekami skarpowymi – D19A,D19;D17,D18
 2. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID200mm ze ściekami skarpowymi – D17;D18;D4
 3. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID300mm – D18A;D18,D17;D4
 4. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID400mm
 5. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID600mm
 6. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID800mm
 7. Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm  – D19A, D18A,D18,D17;D4
 8. Montaż studni betonowej C35/45 DN1500mm
 9. Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm kaskadowej
 10. Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN1200mm
 11. Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN1500mm
 12. Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn500 z osadnikiem 1m i z rusztem ulicznym
 13. Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn500 z osadnikiem 1m i z rusztem krawężnikowo-jezdniowym
 14. Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax 6/60 l/s
 15. Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax 40/400 l/s

Branża hydrotechniczna – przebudowa urządzeń melioracyjnych  

 1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odkład – roboty drogowe – Rów graniczny A, Iwoniczanka
 2. Narzut kamienny gr. 30 cm – Rów graniczny A, Iwoniczanka, Rów 14-1, Rów graniczny C
 3. Geowłóknina – Rów graniczny A, Iwoniczanka, Rów 14-1, Rów graniczny C
 4. Palisada drewniana Ø6-12cm, L=100-150 cm –       Rzeka Przecznica
 5. Szpilki do faszyny- Rzeka Przecznica

Branża hydrotechniczna – budowa zbiorników
1          Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  (wg wykazu 2.1 i 2.2) – ZB40
2          Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (czasza zbiornika + wykop pod umocnienie) – roboty drogowe – ZB 31,ZB 30a
3          Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – ZB40
4          Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/05 (< 2,0 MPa) – ZB36
5          Wykonanie nasypów (groble + rampy) z gruntu kat I-IV uzyskanego z wykopu wraz z ulepszeniem – ZB36
6          Geowłóknina – ZB36
7          Geokomórka wypełniona kruszywem kotwiona do gruntu prętami kotwiącymi typu J o długości 0,8m z pręta żebrowanego – ZB36
8          Geowłóknina – ZB38
9          Geokomórka wypełniona kruszywem kotwiona do gruntu prętami kotwiącymi typu J o długości 0,8m z pręta żebrowanego – ZB38

Obwód drogowy
1          Wykopy – Budynek biurowo socjalny
2          Fundamenty – Budynek biurowo socjalny
3          Wykopy – budynek warsztatowo garażowy
4          Fundamenty – budynek warsztatowo garażowy
5          Instalacja sanitarna
6          Instalacja elektroenergetyczna

W okresie 01.04.2024 – 30.04.2024 wykonywano:

Branża drogowa SD1    

 1. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  (wg wykazu 2.1 i 2.2) ZB 30a
 2. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – „Węzeł Iskrzynia, 58+500 – 58+800, 59+400 – 59+500”
 3. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-VII – „Węzeł Iskrzynia, 62+950 – 63+200”
 4. Górna warstwa nasypu (GWN), gr. 20 cm, S19 (wg wykazu 4.1), Węzeł Iskrzynia (wg wykazu 4.2), Węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 4.2), Drogi poprzeczne (wg wykazu 4.3), Wjazdy awaryjne (wg wykazu 9.5), Dodatkowe jezdnie (wg wykazu 4.4) – „62+400 – 62+900, 60+250 – 60+500, 61+275 – 61+775”
 5. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm  – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.3), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.5), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.8), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.12) – 61+754 – 62+378
 6. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 40 cm  – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.3), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.5), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.8), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.12) – „60+475 – 61+275, 28+475 – 58+600”
 7. „Monitoring (repery) – TYP OP – S19 (wg wykazu 4.1)” – 62+950 – 63+100
 8. „Geotkanina PET/PES o wytrzymałości długoterminowej 100 kN/m – S19 (wg wykazu 4.1)” – 62+950 – 63+100
 9. Wypełnienie materaca gruntem nasypowym o k10 > 5,2 m/dobę i CBR min. 10% gr. 30 cm – S19 (wg wykazu 4.1) – 62+950 – 63+100
 10. „Geowłóknina o wytrzymałości krótkoterminowej min. 8 kN/m  – S19 (wg wykazu 4.1)” – 62+950 – 63+100
 11. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (czasza zbiornika + wykop pod umocnienie) – roboty drogowe  ZB 36,

Branża drogowa SD2    

 1. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  (wg wykazu 2.1 i 2.2) – ZB, DD4.9, DD4.17
 2. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – TG 63+200-68+200, DD 4.9
 3. Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem na nasyp – grunty kategorii Vla, Vlb, grunty kategorii Vlla, Vllb, grunty kategorii Vllc – TG 63+200-68+200
 4. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-VII – TG 63+200-68+200, DG114977R, Węzeł Miejsce Piastowe łącznice L02P, DD4.18, DD4.9
 5. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – OD
 6. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm  – TYP UP – OD ( wg wykazu 3.18) – DD4.17, OD: J-2, J-1
 7. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X – S19  (wg wykazu 1.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 1.2), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 1.3), drogi poprzeczne (wg wykazu 1.4), drogi dojazdowe (wg wykazu 1.5) – TG 68+131-68+200, DD4.9 0+160-0+240, Węzeł Miejsce Piastowe L03L 0+000-0+050
 8. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm  – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.3), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.5), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.8), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.12) – TG 65+050-65+250, 64+720-64+850

Branża mostowa            

Obiekt WD-1/21
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych

Obiekt WD-1/15
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
Łożyska jednokierunkowo przesuwne
Łożyska wielokierunkowo przesuwne

Obiekt WD-1/16
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)

Obiekt PZDs-1/10
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych

Obiekt WS-1/5
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton podpór (C35/45)  5
Beton ustroju nośnego – rygiel (C35/45)
Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych:
Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową

Obiekt MS-1/15
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton podpór (C30/37)
Beton niekonstrukcyjny (C8/10)

Obiekt MS-1/17
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych

Obiekt MS-1/18
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych

Obiekt MS-1/19
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
Izolacja cienka wykonywana na zimno

Obiekt M-1/24
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych              M-1/24

Obiekt PD-2/1
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton podpór (C30/37)

Przepust P-1/2
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Nadlewka zespalająca z betonu C35/45
Izolacja cienka wykonywana na zimno

Przepust MS-1/13
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Nadlewka zespalająca z betonu C35/45
Beton niekonstrukcyjny (C8/10)

Przepust PZM-1/11
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Nadlewka zespalająca z betonu C35/45

Przepust P-1/19
Zbrojenie stalą klasy AIIIN
Beton podpór (C35/45)
Nadlewka zespalająca z betonu C35/45
Izolacja cienka wykonywana na zimno

Przepust P-1/46
Wykonanie wykopów fundamentowych
Fundament kruszywowy
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Konstrukcja stalowa przepustów
Geowłóknina

Przepust PS-1/1
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Izolacja cienka wykonywana na zimno

Przepust P-1/29
Wykonanie wykopów fundamentowych
Fundament kruszywowy
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Konstrukcja stalowa przepustów
Geowłóknina

Przepust P-1/23
Wykonanie wykopów fundamentowych
Fundament kruszywowy
Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
Konstrukcja stalowa przepustów
Geowłóknina

Branża telekomunikacyjna        

 1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwy i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 x HDPE fi 125 (KTp1)
 2. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 x HDPE fi 125 (KTp2)            21 – 22
 3. Kolizja T1 – MPGK Krosno Sp. z o.o. – przebudowa

Sieci wodociągowe        

 1. Montaż komory wodomierzowej betonowej  C35/45 o wymiarach wewn. 4,0m x 1,5m x 2,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.03)
 2. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w500 wraz z armaturą
 3. Montaż rury przewodowej Dz560mm PE100RC SDR11
 4. Montaż rury ochronnej Dz800mm PE100 SDR17 z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi oraz rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną do zasuw
 5. Montaż łącznika systemowego Flowtite DN450 GRP (przenoszącego siły osiowe)
 6. Montaż redukcji systemowej Flowtite DN600 / DN450 GRP typu BX (przenoszącej siły osiowe) jednostronnie kołnierzowej
 7. Montaż tulei kołnierzowej PE100RC SDR11 Dz560 z kołnierzem stalowym DN600
 8. Montaż łuku PE100RC SDR11 Dz560
 9. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w480 wraz z armaturą
 10. Wykonanie próby szczelności rurociągów
 11. Wykonanie dezynfekcji i płukania rurociągów

Kanalizacja deszczowa 

 1. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID160mm ze ściekami skarpowymi
 2. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID200mm ze ściekami skarpowymi
 3. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID300mm
 4. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID400mm
 5. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID500mm
 6. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID600mm
 7. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID800mm
 8. Montaż studni betonowej C35/45 DN1000mm
 9. Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm
 10. Montaż studni betonowej C35/45 DN1500mm
 11. Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm kaskadowej
 12. Montaż studni betonowej C35/45 DN1500mm kaskadowej
 13. Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN1200mm
 14. Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN1500mm
 15. Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN2000mm
 16. Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn500 z osadnikiem 1m i z rusztem ulicznym
 17. Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax 40/400 l/s
 18. Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax 60/600 l/s
 19. Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax 65/650 l/s
 20. Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax 70/700 l/s
 21. Montaż wylotu DN400 z umocnieniem i klapą zwrotną
 22. Montaż wylotu DN600 z umocnieniem i klapą zwrotną

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej     

 1. Przebudowa K2 – odbiory
 2. Przebudowa K6 – odbiory
 3. Przebudowa K7 – odbiory
 4. Przebudowa KT6 – odbiory

Branża hydrotechniczna – przebudowa urządzeń melioracyjnych            

 1. Ułożenie kanału odprowadzającego wody ze zbiorników z PP, min. SN10 DN315
 2. Ułożenie kanału odprowadzającego wody ze zbiorników z PP, min. SN10 DN400
 3. Ułożenie kanału tłocznego odprowadzającego wody ze zbiorników z PE100, min. SDR 17 DN180
 4. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych – przebudowa
 5. Rozbiórka i utylizacja zarurowania DN100 przy likwidowanym stawie
 6. Rozbiórka i utylizacja przepustu betonowego DN300 w ciągu rowu/cieku
 7. Rozbiórka i utylizacja przepustu betonowego DN1000 w ciągu rowu/cieku
 8. Rozbiórka i utylizacja przepustu betonowego DN1200 w ciągu rowu/cieku
 9. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odkład – roboty drogowe
 10. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV uzyskanego z wykopu wraz z ulepszeniem
 11. Narzut kamienny gr. 30 cm
 12. Paliki okrągłe drewniane Ø6-10cm, L=90-100 cm, zabijane w odstępach 50 cm
 13. Geowłóknina
 14. Wykonanie zbieraczy PCV, PP lub PE Ø75
 15. Wykonanie studni DN800
 16. Likwidacja zbieraczy Ø50
 17. Likwidacja zbieraczy Ø75
 18. Likwidacja zbieraczy Ø100
 19. Likwidacja zbieraczy Ø125
 20. Likwidacja zbieraczy Ø150
 21. Likwidacja sączków
 22. Kiszka faszynowa Ø10cm

Branża hydrotechniczna – budowa zbiorników  

 1. Geowłóknina      ZB36
 2. Geokomórka wypełniona kruszywem kotwiona do gruntu prętami kotwiącymi typu J o długości 0,8m z pręta żebrowanego     ZB36

Obwód drogowy            

 1. WYKOPY – Budynek biurowo- socjalny
 2. WYKOPY – Budynek warsztatowo – garażowy z myjką
 3. Instalacje zewnętrzne na terenie OD – instalacje sanitarne – OD

W okresie 01.03.2024 – 31.03.2024 wykonywano:

Branża drogowa

 1. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  (wg wykazu 2.1 i 2.2)
 2. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp
 3. Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem na nasyp – grunty kategorii Vla, Vlb, grunty kategorii Vlla, Vllb, grunty kategorii Vllc
 4. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-VII
 5. Górna warstwa nasypu (GWN), gr. 20 cm, S19 (wg wykazu 4.1), Węzeł Iskrzynia (wg wykazu 4.2), Węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 4.2), Drogi poprzeczne (wg wykazu 4.3), Wjazdy awaryjne (wg wykazu 9.5), Dodatkowe jezdnie (wg wykazu 4.4)
 6. Zarurowania rowów z tworzyw sztucznych Ø600, wykonanie fundamentu kruszywowego, podsypki piaskowej, zasypki z kruszywa naturalnego
 7. Wykonanie drenażu francuskiego 30×100 cm z rurą drenarską HDPE Ø110mm (wg wykazu 6.1)
 8. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr.25cm – KR6-KR5 (niepełniąca funkcji warstwy odsączającej) S19 (wg wykazu 9.1), Węzły – łącznice (wg wykazu 9.2), Pierścienie rond (wg wykazu 11.1)
 9. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% i k10 ≥ 8m/dobę, gr. 25 cm – KR6-KR5 (pełniąca funkcję warstwy odsączającej) S19 (wg wykazu 9.1), Węzły – łącznice (wg wykazu 9.2)
 10. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X – S19  (wg wykazu 1.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 1.2), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 1.3), drogi poprzeczne (wg wykazu 1.4), drogi dojazdowe (wg wykazu 1.5)
 11. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 gr. 25 cm  – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.3), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.5), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.8), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.12)
 12. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 40 cm – TYP UP – S19 (wg wykazu 3.2), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 3.4), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 3.6), drogi poprzeczne (wg wykazu 3.9), drogi dojazdowe (wg wykazu 3.14)
 13. Wykonanie stabilizacji podłoża w podstawie nasypu spoiwem hydraulicznym gr. 40 cm ( TYP S )
 14. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 10 cm (wg wykazu 3.1.5)
 15. „Geowłóknina o wytrzymałości krótkoterminowej min. 8 kN/m  – S19 (wg wykazu 4.1)”
 16. „Monitoring (repery) – TYP OP – S19 (wg wykazu 4.1)”

Branża mostowa

Obiekt WD-1/21

 1. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 2. Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych
 3. Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową

Obiekt 1/16

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
 3. Łożyska jednokierunkowo przesuwne
 4. Łożyska wielokierunkowo przesuwne

Obiekt PZDs-1/10

 1. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 2. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV, Taśma dylatacyjna odziemna, Taśma dylatacyjna wciskana od strony widocznej

Obiekt WS-1/4

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 3. Łożyska jednokierunkowo przesuwne
 4. Łożyska wielokierunkowo przesuwne
 5. Łożyska stałe
 6. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV – Taśma dylatacyjna odziemna

Obiekt WS-1/5

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C35/45)
 3. Beton ustroju nośnego – rygiel (C35/45)
 4. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 5. Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych:
 6. Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową

Obiekt MS-1/15 

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Wykonanie stabilizacji podłoża

Obiekt MS-1/16

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 3. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV, Taśma dylatacyjna odziemna, Taśmy dylatacyjne wciskane od strony widocznej

Obiekt MS-1/17

 1. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 2. „Zabezpieczenie szczelin dylatacji kitem trwale plastycznym, Dylatacja pozorna i pełna kap chodnikowych , Umocnienie skarp stożków przyczółkowych i skarp nasypów, Umocnienie skarp i powierzchni poziomych Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV”

Obiekt MS-1/18

 1. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 2. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV, Taśma dylatacyjna odziemna  , Umocnienie skarp stożków przyczółkowych i skarp nasypów

Obiekt MS-1/19

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 3. Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
 4. Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych :
 5. Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową
 6. Izolacja cienka wykonywana na zimno

Obiekt MS-1/21

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Izolacja cienka wykonywana na zimno

Obiekt P-1/54

 1. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 2. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV, Taśma dylatacyjna odziemna, Taśmy dylatacyjne wciskane od strony widocznej

Obiekt P1-55

 1. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 2. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV, Taśma dylatacyjna odziemna, Taśmy dylatacyjne wciskane od strony widocznej

Obiekt M-1/24

 1. Izolacja cienka wykonywana na zimno

Obiekt PD-2/1

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)
 3. Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty, płyty przejściowe, pod ścianami oporowymi

Przepust P-1/2

 1. Izolacja cienka wykonywana na zimno

Przepust P-1/34

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Prefabrykaty betonowe żelbetowe
 3. Beton podpór (C35/45)
 4. Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty, płyty przejściowe, pod kapami chodnikowymi

Przepust P-1/30

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Przepust PZM-1/11

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Przepust P-1/19

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 3. Prefabrykaty betonowe żelbetowe
 4. Beton podpór (C35/45)
 5. Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty

Przepust P-1/47

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Fundament kruszywowy
 3. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 4. Konstrukcja stalowa przepustów
 5. Geowłóknina

Przepust PS-1/1

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 3. Beton podpór (C35/45)

Przepust P-1/41

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Fundament kruszywowy
 3. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 4. Konstrukcja stalowa przepustów
 5. Geowłóknina

Przepust P-1/51

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Fundament kruszywowy
 3. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 4. Konstrukcja stalowa przepustów
 5. Geowłóknina

Przepust P-1/43

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Fundament kruszywowy
 3. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 4. Konstrukcja stalowa przepustów
 5. Geowłóknina

Przepust P-1/32

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Fundament kruszywowy
 3. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 4. Konstrukcja stalowa przepustów
 5. Geowłóknina

Branża elektroenergetyczna

 1. KSN6. mufa – mufa – demontaż i budowa
 2. KSN5. mufa – mufa – demontaż i budowa

Branża telekomunikacyjna

 1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwy i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 x HDPE fi 125 (KTp1)
 2. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 x HDPE fi 125 (KTp2)
 3. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji – 1 x HDPE fi 125 (KTu1)
 4. Budowa rury ochronnej w gotowym wykopie, grunt kategorii III-IV, 1 rura w warstwie – HDPE 125 (KTu1+RO)

Sieci wodociągowe

 1. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w500 wraz z armaturą
 2. Demontaż istniejącej komory wodociągowej
 3. Montaż komory wodomierzowej betonowej  C35/45 o wymiarach wewn. 4,0m x 1,5m x 2,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.03)
 4. Montaż rury przewodowej Dz560mm PE100RC SDR11
 5. Montaż rury ochronnej Dz800mm PE100 SDR17 z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi oraz rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną do zasuw
 6. Montaż komory wodociągowej betonowej  C35/45 o wymiarach wewn. 2,5m x 2,0m x 3,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.05)
 7. Montaż łącznika systemowego Flowtite DN450 GRP (przenoszącego siły osiowe)
 8. Montaż redukcji systemowej Flowtite DN600 / DN450 GRP typu BX (przenoszącej siły osiowe) jednostronnie kołnierzowej
 9. Montaż tulei kołnierzowej PE100RC SDR11 Dz560 z kołnierzem stalowym DN600
 10. Montaż łuku PE100RC SDR11 Dz560
 11. Wykonanie próby szczelności rurociągów
 12. Wykonanie dezynfekcji i płukania rurociągów

Kanalizacja deszczowa

 1. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID160mm ze ściekami skarpowymi
 2. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID200mm ze ściekami skarpowymi
 3. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID300mm
 4. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID400mm
 5. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID500mm
 6. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID600mm
 7. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID800mm
 8. Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm
 9. Montaż studni betonowej C35/45 DN1500mm
 10. Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm kaskadowej
 11. Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN1500mm
 12. Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN2000mm
 13. Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax 60/600 l/s
 14. Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax 65/650 l/s
 15. Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax 70/700 l/s
 16. Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn500 z osadnikiem 1m i z rusztem ulicznym

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

 1. Przebudowa KT1 – odbiory
 2. Przebudowa K2 – odbiory
 3. Przebudowa K6 – odbiory
 4. Przebudowa K7 – odbiory
 5. Przebudowa KT6 – odbiory
 6. Przebudowa D2 – odbiory

Branża hydrotechniczna

 1. Zdjęcie humusu – roboty drogowe
 2. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (czasza zbiornika + wykop pod umocnienie) – roboty drogowe
 3. Wykonanie zbieraczy PCV, PP lub PE Ø75
 4. Wykonanie studni DN800
 5. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odkład – roboty drogowe
 6. Narzut kamienny gr. 30 cm
 7. Palisada drewniana Ø6-12cm, L=100-150 cm
 8. Geowłóknina

W okresie 01.02.2024 – 29.02.2024 wykonywano:

Branża drogowa             

1             Wykonanie nasypów z gruntu kat I-V uzyskanego z wykopu – TG 66+800-67+000
2             Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – TG 66+300-66+500
3             Wykonanie wykopu w gruncie skalistym – TG 66+300-66+500
4             Odhumusowanie
5             Wymiana gruntów – DD 4.11 km 0+200-0+275

Branża mostowa            

1             Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-1/21
2             Prefabrykaty betonowe sprężone – WD-1/21
3             Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45) – WD-1/21
4             Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-1/16
5             Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45) – WD-1/16
6             Izolacja cienka wykonywana na zimno – PZDs-1/10
7             Izolacja cienka wykonywana na zimno – WS-1/4
8             Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV – Taśma dylatacyjna odziemna – WS-1/4
9             Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WS-1/5
10          Beton podpór (C30/37) – WS-1/5
11          Beton podpór (C35/45) – WS-1/5
12          Beton ustroju nośnego – rygiel (C35/45) – WS-1/5
13          Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/16
14          Beton podpór (C35/45) – MS-1/16
15          Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/18
16          Beton podpór (C35/45) – MS-1/18
17          Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/19
18          Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45) – MS-1/19
19          Zbrojenie stalą klasy AIIIN – PD-2/1
20          Beton podpór (C30/37) – PD-2/1
21          Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty, płyty przejściowe, pod ścianami oporowymi – PD-2/1
22          Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust P-1/2
23          Beton podpór (C35/45) – Przepust P-1/2
24          Izolacja cienka wykonywana na zimno – Przepust MS-1/13
25          Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust P-1/35
26          Beton podpór (C35/45)  Przepust P-1/35
27          Nadlewka zespalająca z betonu C35/45 – Przepust P-1/35
28          Izolacja cienka wykonywana na zimno – Przepust P-1/35
29          Wykonanie wykopów fundamentowych – Przepust P-1/34
30          Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust P-1/30
31          Nadlewka zespalająca z betonu C35/45 – Przepust P-1/30
32          Izolacja cienka wykonywana na zimno – Przepust P-1/30
33          Izolacja cienka wykonywana na zimno – Przepust PZM-1/11
34          Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych – Przepust PS-1/1
35          Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust PS-1/1
36          Beton podpór (C35/45) – Przepust PS-1/1
37          Wykonanie wykopów fundamentowych – Przepust P-1/36B
38          Fundament kruszywowy – Przepust P-1/36B
39          Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych – Przepust P-1/36B
40          Konstrukcja stalowa przepustów – Przepust P-1/36B
41          Geowłóknina – Przepust P-1/36B
42          Wykonanie wykopów fundamentowych – Przepust P-1/56
43          Fundament kruszywowy – Przepust P-1/56
44          Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych – Przepust P-1/56
45          Konstrukcja stalowa przepustów – Przepust P-1/56
46          Geowłóknina – Przepust P-1/56
47          Wykonanie wykopów fundamentowych – Przepust P-1/28
48          Fundament kruszywowy – Przepust P-1/28
49          Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych – Przepust P-1/28
50          Konstrukcja stalowa przepustów – Przepust P-1/28
51          Geowłóknina – Przepust P-1/28

Branża telekomunikacyjna        

1             Kolizja T1 – RA-NET – przebudowa
2             Kolizja T1 – MPGK Krosno Sp. z o.o. – przebudowa
3             Kolizja T1 – ORANGE Polska S.A.. – przebudowa

Sieci gazowe     

1             Odcinek G1 – odbiory techniczne
2             Odcinek G1 – odbiory końcowe
3             Odcinek G2 – przebudowa
4             Odcinek G2 – odbiory techniczne
5             Odcinek G2 – odbiory końcowe

Sieci wodociągowe        

1             Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w225 wraz z armaturą               W2

2             Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w500 wraz z armaturą               W2

3             Demontaż istniejącej komory wodociągowej        W2

4             Przebudowa W2 – Montaż króćca do wspawania DN500 na istniejącym wodociągu               W2

5             Montaż rury przewodowej Dz560mm PE100RC SDR11    W8

6             Montaż rury ochronnej Dz800mm PE100 SDR17 z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi oraz rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną do zasuw          W8

7             Montaż komory wodociągowej betonowej  C35/45 o wymiarach wewn. 2,5m x 2,0m x 3,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.05) W8

8             Montaż łącznika systemowego Flowtite DN450 GRP (przenoszącego siły osiowe)               W8

9             Montaż redukcji systemowej Flowtite DN600 / DN450 GRP typu BX (przenoszącej siły osiowe) jednostronnie kołnierzowej        W8

10          Montaż tulei kołnierzowej PE100RC SDR11 Dz560 z kołnierzem stalowym DN600               W8

11          Montaż łuku PE100RC SDR11 Dz560        W8

12          Montaż bloku oporowego z betonu C30/37         W8

13          Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w480 wraz z armaturą               W8

14          Wykonanie próby szczelności rurociągów              W8

15          Wykonanie dezynfekcji i płukania rurociągów      W8

Kanalizacja deszczowa 

1             Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID160mm ze ściekami skarpowymi
2             Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID200mm ze ściekami skarpowymi
3             Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID300mm
4             Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID400mm
5             Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID500mm
6             Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID600mm
7             Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID800mm
8             Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm
9             Montaż studni betonowej C35/45 DN1500mm
10          Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN1200mm
11          Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN1500mm
12          Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN2000mm
13          Montaż studni betonowej kaskadowej C35/45 DN1200mm
14          Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn500 z osadnikiem 1m i z rusztem ulicznym
15          Osadnik wirowy jednokomorowy Qnom/Qmax  75/750 l/s

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej     

1             Przebudowa KT1 – odbiory
2             Przebudowa K2 – odbiory
3             Przebudowa K6 – odbiory
4             Przebudowa K7 – odbiory
5             Przebudowa KT6 – odbiory
6             Przebudowa D2 – odbiory

 Branża hydrotechniczna

1             Wykonanie zbieraczy PCV, PP lub PE Ø75
2             Wykonanie zbieraczy PCV, PP lub PE Ø150
3             Wykonanie studni DN800

W okresie 01.01.2024 – 31.01.2024 wykonywano:

 

Branża drogowa

 1. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-V uzyskanego z wykopu – TG 57+900-68+200, Węzeł Iskrzynia, DG114977R, DG153021R
 2. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – TG 57+900-68+200, Węzeł Iskrzynia
 3. Wykonanie wykopu w gruncie skalistym               – TG 63+200-68+200
 4. Odhumusowanie – DD4.2, DD4.5, OUD

Branża mostowa

 1. Prefabrykaty betonowe sprężone – WD-1/21
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WS-1/4
 3. Beton podpór (C35/45)  – WS-1/4
 4. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WS-1/5
 5. Beton podpór (C30/37)  – WS-1/5
 6. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/16
 7. Beton podpór (C35/45)  – MS-1/16
 8. Beton ustroju nośnego (C35/45) – MS-1/16
 9. Sączki odwodnienia izolacji – MS-1/16
 10. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-1/18
 11. Beton ustroju nośnego (C35/45) – WD-1/18
 12. Wpusty mostowe żeliwne – WD-1/18
 13. Sączki odwodnienia izolacji – WD-1/18
 14. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/18
 15. Beton ustroju nośnego (C35/45) – MS-1/18
 16. Wpusty mostowe żeliwne – MS-1/18
 17. Sączki odwodnienia izolacji – MS-1/18
 18. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/19
 19. Beton podpór (C35/45)  -MS-1/19
 20. Beton ustroju nośnego (C35/45) – MS-1/19
 21. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/21
 22. Beton podpór (C35/45)  – MS-1/21
 23. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust P-1/2
 24. Beton podpór (C35/45)  – Przepust P-1/2
 25. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust P-1/35
 26. Beton podpór (C35/45)  – Przepust P-1/35
 27. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust P-1/30
 28. Beton podpór (C35/45)  Przepust P-1/30
 29. Fundament kruszywowy – Przepust PS-1/1
 30. Konstrukcja stalowa przepustów – Przepust PS-1/1
 31. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych – Przepust PS-1/3

Branża telekomunikacyjna        

 1. Kolizja T1 – RA-NET – przebudowa
 2. Kolizja T1 – ORANGE Polska S.A.. – przebudowa

Sieci gazowe     

 1. Odcinek G1 – odbiory techniczne
 2. Odcinek G1 – odbiory końcowe
 3. Odcinek G2 – przebudowa
 4. Odcinek G2 – odbiory techniczne
 5. Odcinek G2 – odbiory końcowe
 6. odcinek GW1-GW5 – PSG – odbiory końcowe
 7. odcinek 2 – GW6-GW9 – PSG – odbiory końcowe
 8. odcinek 3 – GW10-GW13 – PSG – odbiory końcowe
 9. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA GAZ -SYSTEM  – odbiory końcowe

Sieci wodociągowe        

 1. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w225 wraz z armaturą
 2. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w500 wraz z armaturą
 3. Demontaż istniejącej komory wodociągowej
 4. Przebudowa W2 – Montaż króćca do wspawania DN500 na istniejącym wodociągu
 5. Montaż rury przewodowej Dz560mm PE100RC SDR11
 6. Montaż rury ochronnej Dz800mm PE100 SDR17 z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi oraz rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną do zasuw
 7. Montaż komory wodociągowej betonowej  C35/45 o wymiarach wewn. 2,5m x 2,0m x 3,0m wraz wyposażeniem i armaturą
 8. Montaż łącznika systemowego Flowtite DN450 GRP (przenoszącego siły osiowe)
 9. Montaż redukcji systemowej Flowtite DN600 / DN450 GRP typu BX (przenoszącej siły osiowe) jednostronnie kołnierzowej
 10. Montaż tulei kołnierzowej PE100RC SDR11 Dz560 z kołnierzem stalowym DN600
 11. Montaż łuku PE100RC SDR11 Dz560
 12. Montaż bloku oporowego z betonu C30/37
 13. Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w480 wraz z armaturą
 14. Wykonanie próby szczelności rurociągów
 15. Wykonanie dezynfekcji i płukania rurociągów

Kanalizacja deszczowa 

 1. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID300mm
 2. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID500mm
 3. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID600mm
 4. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID800mm
 5. Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm
 6. Montaż studni betonowej C35/45 DN1500mm
 7. Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN1200mm
 8. Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN1500mm

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej     

 1. Przebudowa KT1 – odbiory
 2. Przebudowa K2 – odbiory
 3. Przebudowa K6 – odbiory
 4. Przebudowa K7 – odbiory
 5. Przebudowa KT6 – odbiory
 6. Przebudowa D2 – odbiory

Branża hydrotechniczna             

 1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odkład – roboty drogowe
 2. Wykonanie studni DN800
 3. Wykonanie zbieraczy PCV, PP lub PE Ø75
 4. Wykonanie zbieraczy PCV, PP lub PE Ø150

W okresie 01.12.2023 – 31.12.2023 wykonywano:

 

Branża drogowa

 1. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-V uzyskanego z wykopu
 2. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp

 

Branża mostowa

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – PZGs-1/9
 2. Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45) – PZGs-1/9
 3. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WD-1/16
 4. Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45) – WD-1/16
 5. 3Zbrojenie stalą klasy AIIIN – WS-1/4
 6. Beton podpór (C35/45) – WS-1/4
 7. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/16
 8. Beton podpór (C35/45) – MS-1/16
 9. Beton ustroju nośnego (C35/45) – MS-1/16
 10. Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową – MS-1/16
 11. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/17
 12. Beton skrzydeł (C35/45) – MS-1/17
 13. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/18
 14. Beton ustroju nośnego (C35/45) – MS-1/18
 15. Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych – MS-1/18
 16. Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową – MS-1/18
 17. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/19
 18. Beton podpór (C35/45) – MS-1/19
 19. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – MS-1/21
 20. Beton podpór (C35/45) – MS-1/21
 21. Beton ustroju nośnego (C35/45) – MS-1/21
 22. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – M-1/24
 23. Beton podpór (C35/45) – M-1/24
 24. Beton ustroju nośnego (C35/45) – M-1/24
 25. Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych – M-1/24
 26. Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową – M-1/24
 27. Prefabrykaty betonowe żelbetowe – Przepust P-1/2
 28. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust MS-1/13
 29. Beton podpór (C35/45) – Przepust MS-1/13
 30. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust P-1/35
 31. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust P-1/30
 32. Beton podpór (C35/45) – Przepust P-1/30
 33. Zbrojenie stalą klasy AIIIN – Przepust PZM-1/11
 34. Beton podpór (C35/45) – Przepust PZM-1/11
 35. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych – Przepust PS-1/3
 36. Konstrukcja stalowa przepustów – Przepust PS-1/3

 

Branża telekomunikacyjna

 1. Kolizja T1 – RA-NET – przebudowa
 2. Kolizja T1 – MPGK Krosno Sp. z o.o. – przebudowa
 3. Kolizja T1 – ORANGE Polska S.A. – przebudowa

Sieci wodociągowe

 1. Przebudowa W1 – odbiory
 2. Montaż rury przewodowej Dz225mm PE100RC SDR11
 3. Montaż rury przewodowej Dz630mm PE100RC SDR11
 4. Montaż komory wodociągowej betonowej  C35/45 o wymiarach wewn. 3,2m x 2,0m x 2,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.02)
 5. Wykonanie komory wodociągowej betonowej C35/45 o wymiarach wewn. 5,0m x 5,5m x 3,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.01)
 6. Montaż studni odwodnieniowej betonowej C35/45 DN1200mm (zgodnie z rys. Nr 04.04)
 7. Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN200 (Ø225)/DN200 wraz z tuleją wzmacniającą i zabezpieczeniem przed przesunięciem
 8. Montaż tulei kołnierzowej PE100RC SDR11 Dz225 z kołnierzem stalowym DN200
 9. Montaż tulei kołnierzowej PE100RC SDR11 Dz500 z kołnierzem stalowym DN500
 10. Montaż redukcji PE100RC SDR11 Dz630 / Dz500
 11. Montaż łuku PE100RC SDR11 Dz225
 12. Montaż łuku PE100RC SDR11 Dz630
 13. Montaż bloku oporowego z betonu C30/37
 14. Wykonanie próby szczelności rurociągów
 15. Wykonanie dezynfekcji i płukania rurociągów

Kanalizacja deszczowa

 1. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID160mm ze ściekami skarpowymi
 2. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID300mm
 3. Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID400mm
 4. Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm
 5. Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn500 z osadnikiem 1m i z rusztem ulicznym

Branża hydrotechniczna

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odkład – roboty drogowe

W okresie 01.11.2023 – 30.11.2023 wykonywano:

Branża drogowa

1          Wykonanie nasypów z gruntu kat I-V uzyskanego z wykopu
2          Nasyp z gruntu przepuszczalnego na terenie zalewowym
3          GWN
4          Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp
5          Wykonanie wykopu w gruncie skalistym
6          Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych
7          Odhumusowanie
8          Wykonanie półmateraca gr. 30 cm – wypełnienie gruntem nasypowym
9          Wykonanie półmateraca gr. 30 cm – ułożenie geotkaniny
10        Zarurowania rowów z tworzyw sztucznych Ø600
11        Stabilizacja w podstawie nasypu gr. 40cm
12        Ułożenie przepustów z tworzyw sztucznych Ø800
13        Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR≥35%, gr.25cm
14        Ulepszone podłoże gr. 25cm

Branża mostowa

1          Zbrojenie stalą klasy AIIIN
2          Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
3          Zbrojenie stalą klasy AIIIN
4          Prefabrykaty betonowe sprężone
5          Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
6          Zbrojenie stalą klasy AIIIN
7          Beton podpór (C35/45)
8          Beton ustroju nośnego (C35/45)
9          Zbrojenie stalą klasy AIIIN
10        Beton podpór (C30/37)
11        Beton podpór (C35/45)
12        Wykonanie wykopów fundamentowych
13        Wymiana gruntu na grunty stabilizowany cementem
14        Wykonanie wykopów fundamentowych
15        Wykonanie stabilizacji podłoża
16        Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
17        Osadzenie znaków wysokościowych, na ustroju nośnym, ścianach bocznych i korpusie, Osadzenie stałych punktów wysokościowych
18        Zbrojenie stalą klasy AIIIN
19        Prefabrykaty betonowe sprężone
20        Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
21        Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
22        Izolacja cienka wykonywana na zimno
23        Zbrojenie stalą klasy AIIIN
24        Beton skrzydeł (C35/45)
25        Beton ustroju nośnego (C35/45)
26        Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową
27        Izolacja cienka wykonywana na zimno
28        Osadzenie znaków wysokościowych, na ustroju nośnym, ścianach bocznych i korpusie, Osadzenie stałych punktów wysokościowych
29        Zbrojenie stalą klasy AIIIN
30        Prefabrykaty betonowe sprężone
31        Beton podpór (C35/45)
32        Zbrojenie stalą klasy AIIIN
33        Beton podpór (C35/45)
34        Beton ustroju nośnego (C35/45)
35        Zbrojenie stalą klasy AIIIN
36        Beton podpór (C35/45)
37        Beton ustroju nośnego (C35/45)
38        Izolacja cienka wykonywana na zimno
39        Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych :
40        Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową
41        Zbrojenie stalą klasy AIIIN
42        Beton podpór (C35/45)
43        Beton ustroju nośnego (C35/45)
44        Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych :
45        Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową
46        Izolacja cienka wykonywana na zimno
47        Zbrojenie stalą klasy AIIIN
48        Prefabrykaty betonowe żelbetowe
49        Beton podpór (C35/45)
50        Prefabrykaty betonowe żelbetowe
51        Prefabrykaty betonowe żelbetowe
52        Fundament kruszywowy
53        Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
54        Konstrukcja stalowa przepustów
55        Konstrukcja stalowa przepustów
56        Wykonanie wykopów fundamentowych
57        Fundament kruszywowy
58        Geowłóknina

Branża elektroenergetyczna

1          KSN4. Słup 77 – ZK3-SN – budowa
2          KSN4 – demontaż i budowa

Branża telekomunikacyjna

1          Kolizja T7 – ORANGE Polska S.A. – km 67+125 Węzeł Miejsce Piastowe – przebudowa
2          Kolizja T7 – COMP SERWIS Sp. z o.o. – km 67+125 Węzeł Miejsce Piastowe – przebudowa
3          Kolizja T1 – RA-NET – przebudowa
4          Kolizja T1 – MPGK Krosno Sp.z o.o. – przebudowa
5          Kolizja T1 – ORANGE Polska S.A.. – przebudowa

Sieci gazowe

1          Odcinek G1 – odbiory techniczne
2          Odcinek G1 – odbiory końcowe
3          Odcinek G2 – przebudowa
4          Odcinek G2 – odbiory techniczne
5          Odcinek G2 – odbiory końcowe
6          Odcinek G7 – odbiory techniczne
7          Odcinek G7 – odbiory końcowe
8          Odcinek G8 – odbiory techniczne
9          Odcinek G8 – odbiory końcowe
10        odcinek GW1-GW5 – PSG – odbiory końcowe
11        odcinek 2 – GW6-GW9 – PSG – odbiory końcowe
12        odcinek 3 – GW10-GW13 – PSG – odbiory końcowe
13        TOM D.5/5B – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA GAZ -SYSTEM  – odbiory końcowe

Sieci wodociągowe

1          Przebudowa W1 – odbiory
2          Przebudowa W4 – odbiory
3          Montaż rury przewodowej Dz225mm PE100RC SDR11
4          Montaż rury przewodowej Dz630mm PE100RC SDR11
5          Montaż rury ochronnej Dz355mm PE100 SDR17 z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi oraz rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną do zasuw
6          Montaż rury ochronnej Dz900mm PE100 SDR17 z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi oraz rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną do zasuw
7          Montaż komory wodomierzowej betonowej  C35/45 o wymiarach wewn. 4,0m x 1,5m x 2,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.03)
8          Montaż komory wodociągowej betonowej  C35/45 o wymiarach wewn. 3,2m x 2,0m x 2,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.02)
9          Wykonanie komory wodociągowej betonowej C35/45 o wymiarach wewn. 5,0m x 5,5m x 3,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.01)
10        Montaż studni odwodnieniowej betonowej C35/45 DN1200mm (zgodnie z rys. Nr 04.04)
11        Montaż króćca do wspawania DN500 na istniejącym wodociągu
12        Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN200 (Ø225)/DN200 wraz z tuleją wzmacniającą i zabezpieczeniem przed przesunięciem
13        Montaż tulei kołnierzowej PE100RC SDR11 Dz225 z kołnierzem stalowym DN200
14        Montaż tulei kołnierzowej PE100RC SDR11 Dz500 z kołnierzem stalowym DN500
15        Montaż redukcji PE100RC SDR11 Dz630 / Dz500
16        Montaż łuku PE100RC SDR11 Dz225
17        Montaż łuku PE100RC SDR11 Dz630
18        Montaż bloku oporowego z betonu C30/37
19        Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w225 wraz z armaturą
20        Demontaż istniejącej sieci wodociągowej w500 wraz z armaturą
21        Demontaż istniejącej komory wodociągowej
22        Wykonanie próby szczelności rurociągów
23        Wykonanie dezynfekcji i płukania rurociągów

Kanalizacja deszczowa


1          Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID160mm ze ściekami skarpowymi
2          Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID200mm ze ściekami skarpowymi
3          Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID300mm
4          Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID600mm
5          Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID800mm
6          Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm
7          Montaż studni betonowej C35/45 DN1500mm
8          Montaż studni betonowej C35/45 DN1200mm kaskadowej
9          Montaż studni wpadowej betonowej C35/45 DN2000mm
10        Montaż wpustu deszczowego betonowego Dn500 z osadnikiem 1m i z rusztem ulicznym

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

1          Przebudowa KT1 – przebudowa
2          Przebudowa KT1 – odbiory
3          Przebudowa K2 – odbiory
4          Przebudowa K4 – odbiory
5          Przebudowa K6 – odbiory
6          Przebudowa K7 – przebudowa
7          Przebudowa K7 – odbiory
8          Przebudowa KT6 – odbiory
9          Przebudowa D2 – przebudowa
10        Przebudowa D2 – odbiory

W okresie 01.10.2023 – 31.10.2023 wykonywano:

Branża drogowa


1             Wykonanie nasypów z gruntu kat I-V uzyskanego z wykopu
2             Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp
3             Wykonanie wykopu w gruncie skalistym
4             Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych
5             Górna warstwa nasypu (GWN), gr. 20 cm
6             Wykonanie półmateraca gr. 30 cm – ułożenie geotkaniny
7             Wykonanie półmateraca gr. 30 cm – wypełnienie gruntem nasypowym
8             Warstwa mrozoochronna gr. 43 cm
9             Warstwa mrozoochronna gr. 52 cm
10          Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25cm
11          Ulepszone podłoże C0,4/0,5 gr. 25 cm
12          Ulepszone podłoże C0,4/0,5 gr. 40 cm
13          Odhumusowanie
14          Nasyp z gruntu przepuszczalnego na terenie zalewowym
15          Rozbiórka kostki brukowej
16          Rozbiórka krawężnika
17          Rozbiórka obrzeża
18          Zarurowania rowów z tworzyw sztucznych Ø600
19          Ułożenie przepustów z tworzyw sztucznych Ø1000

Branża mostowa


1             Zbrojenie stalą klasy AIIIN
2             Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
3             Łożyska jednokierunkowo przesuwne
4             Łożyska wielokierunkowo przesuwne
5             Osadzenie znaków wysokościowych, na ustroju nośnym, ścianach bocznych i korpusie, Osadzenie stałych punktów wysokościowych
6             Prefabrykaty betonowe sprężone
7             Beton podpór (C35/45)
8             Beton ustroju nośnego (C35/45)
9             Wpusty mostowe, wpust mostowy z odpływem prostym, Rury  Ø 150 (kolektor i przykanalik), Rura osłonowa  Ø 200
10          Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową
11          Wykonanie wykopów fundamentowych
12          Beton podpór (C30/37)
13          Beton niekonstrukcyjny (C8/10), fundamenty, płyty przejściowe, pod ścianami oporowymi, pod kapami chodnikowymi
14          Zbrojenie stalą klasy AIIIN
15          Łożyska jednokierunkowo przesuwne
16          Łożyska wielokierunkowo przesuwne
17          Łożyska stałe
18          Wpusty mostowe żeliwne
19          Sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i rurą spustową
20          Beton podpór (C30/37)
21          Wykonanie wykopów fundamentowych
22          Fundament kruszywowy
23          Geowłóknina

Branża elektroenergetyczna

1             KSN3 – demontaż i budowa
2             KSN4. Słup 77 – ZK3-SN – budowa
3             KnN6. ZK-3 nr 3 – ZLP-1+ZK-0 – budowa
4             Demontaż linii kablowej typu YAKY 4×35

Branża telekomunikacyjna

1             Kolizja T7 – ORANGE Polska S.A. – km 67+125 Węzeł Miejsce Piastowe – przebudowa
2             Kolizja T7 – COMP SERWIS Sp. z o.o. – km 67+125 Węzeł Miejsce Piastowe – przebudowa

Sieci gazowe

1             Odcinek G1 – przebudowa
2             Odcinek G4 – odbiory końcowe
3             PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA GAZ -SYSTEM  – przebudowa
4             PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA GAZ -SYSTEM  – odbiory techniczne

Sieci wodociągowe

1             Montaż rury przewodowej Dz630mm PE100RC SDR11
2             Montaż rury ochronnej Dz900mm PE100 SDR17 z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi oraz rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną do zasuw
3             Przebudowa W5 – odbiory
4             Montaż rury przewodowej Dz560mm PE100RC SDR11
5             Wykonanie komory wodociągowej betonowej C35/45 o wymiarach wewn. 5,0m x 5,5m x 3,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.01)

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

1             Przebudowa KT1 – przebudowa
2             Przebudowa KT3 – odbiory
3             Przebudowa K6 – przebudowa

W okresie 01.09.2023 – 30.09.2023 wykonywano:

BRANŻA DROGOWA

 1. Odhumusowanie
 2. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-V uzyskanego z wykopu
 3. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp
 4. Wykonanie wykopu w gruncie skalistym
 5. Ulepszone podłoże C0,4/0,5 gr. 25 cm
 6. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych
 7. Wykonanie półmateraca gr. 30 cm – ułożenie geotkaniny

8.Wykonanie półmateraca gr. 30 cm – wypełnienie gruntem nasypowym

 1. Górna warstwa nasypu (GWN), gr. 20 cm
 2. Stabilizacja podłoża w podstawie nasypu gr. 40 cm
 3. Warstwa mrozoochronna gr. 43 cm
 4. Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej

BRANŻA MOSTOWA

WD-1/21

 1. Beton podpór (C35/45)
 2. Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
 3. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 4. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

PzGs-1/9

 1. Beton podpór (C35/45)
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 3. Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
 4. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 5. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

WD-1/15

 1. Beton podpór (C35/45)
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN

WD-1/16

 1. Beton podpór (C35/45)
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN

PZDs-1/10

 1. Beton podpór (C30/37)
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 3. Izolacja cienka wykonywana na zimno
 4. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

WS-1/4

 1. Wykonanie ścianki szczelnej
 2. Wykonanie wykopów fundamentowych
 3. Beton niekonstrukcyjny (C8/10)

P-1/54

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)
 3. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych
 4. Izolacja cienka wykonywana na zimno

P-1/55

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)
 3. Izolacja cienka wykonywana na zimno

M-1/24

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)

MS-1/18

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)

WD-1/18

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C35/45)
 3. Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
 4. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

MS-1/17

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)

MS-1/19

 1. Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 3. Beton podpór (C35/45)

MS-1/21

 1. Beton ustroju nośnego (C30/37)
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 3. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych

Przepust PZM-1/11

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C35/45)
 3. Prefabrykaty betonowe żelbetowe

Przepust P-1/30

 1. Prefabrykaty betonowe żelbetowe
 2. Wykonanie wykopów fundamentowych
 3. Beton n3iekonstrukcyjny (C8/10)

Przepust P-1/35

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C35/45)

Przepust MS-1/13

 1. Prefabrykaty betonowe żelbetowe

MS-1/16

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)
 3. Izolacja cienka wykonywana na zimno

PD-2/1

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Wymiana gruntu na grunty stabilizowany cementem

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1          KnN1 – demontaż i budowa
2          KnN1 – słup nr 13 – słup nr 14 (120mm2)
3          KnN1 – słup nr 13 – słup nr 14 (35mm2)
4          KnN1. Słup nr 14 – ZK2-2P
5          KnN2. Demontaż i montaż
6          KNN2.ZK-3 nr 2 – mufa (przyłącze do bud.dz. 4808)
7          KSN2. Demontaż i budowa
8          KSN3.Słup 26 – mufa
9          KnN6. Demontaż i montaż
10        KnN7. ZLP-1 ZK-1 nr 9884 – ZK-0
11        KNN1A.ZK2-2P- szafa ster. – zasil. Przepompowni
12        KNN1A.ZK2-2P- mufa

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1          Kolizja T5 – PKP TELKOL – przebudowa
2          Kolizja T5 – TK TELEKOM – przebudowa
3          Kolizja T5 – T-MOBILE – przebudowa
4          Kolizja T6 – ORANGE Polska S.A. – przebudowa
5          Kolizja T6 – ORSS – km 63+585 – przebudowa
6          Kolizja T6 – VOICE NET S.A. – km 63+585 – przebudowa
7          Kolizja T6 – COMP SERWIS Sp. z o.o. – km 63+585 – przebudowa
8          Kolizja T1 – RA-NET – przebudowa
9          Kolizja T1 – MPGK Krosno Sp.z o.o. – przebudowa
10        Kolizja T1 – ORANGE Polska S.A.. – przebudowa

SIECI GAZOWE

1          odcinek GW1-GW5 – PSG – przebudowa
2          odcinek GW1-GW5 – PSG – odbiory techniczne
3          odcinek 2 – GW6-GW9 – PSG – przebudowa
4          odcinek 2 – GW6-GW9 – PSG – odbiory techniczne
5          odcinek 3 – GW10-GW13 – PSG – przebudowa
6          PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA GAZ -SYSTEM  – przebudowa
7          Odcinek G4 – przebudowa
8          Odcinek G4 – odbiory techniczne
9          Odcinek G7 – przebudowa
10        Odcinek G7 – odbiory techniczne
11        Odcinek G8 – przebudowa
12        Odcinek G8 – odbiory techniczne

SIECI WODOCIAGOWE

1          W2- Wykonanie komory wodociągowej betonowej C35/45 o wymiarach wewn. 5,0m x 5,5m x 3,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.01)
2          Przebudowa W1 – odbiory
3          W2- Montaż rury przewodowej Dz160mm PE100 SDR11
4          W2 – Montaż rury ochronnej Dz250mm PE100 SDR17 z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi oraz rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną do zasuw
5          Przebudowa W3 – przebudowa
6          Przebudowa W3 – odbiory
7          Przebudowa W4 – odbiory
8          Przebudowa W5 – przebudowa
9          Przebudowa W5 – odbiory
10        Przebudowa W7 – odbiory
11        Przebudowa W8 – Montaż rury przewodowej Dz560mm PE100RC SDR11
12        Przebudowa W8 – Montaż rury ochronnej Dz800mm PE100 SDR17 z płozami dystansowymi i manszetami uszczelniającymi oraz rurką sygnalizacyjną i skrzynką uliczną do zasuw

KANALIZACJA DESZCZOWA

1          Montaż rury przewodowej do kanalizacji grawitacyjnej PP SN10 DN/ID600mm

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej
2          Przebudowa KT3 – przebudowa
3          Przebudowa KT3 – odbiory
4          Przebudowa K2 – odbiory
5          Przebudowa K4 – odbiory
6          Przebudowa K5 – przebudowa
7          Przebudowa K5 – odbiory
8          Przebudowa KT6 – przebudowa
9          Przebudowa K6 – przebudowa

ZBIORNIKI WÓD DESZCZOWYCH

1          Zdjęcie humusu – roboty drogowe

ROZBIÓRKI

1          Rozebranie obiektów kubaturowych

W okresie 01.08.2023 – 31.08.2023 wykonywano:

 

BRANŻA DROGOWA

 1. Przeniesienie kapliczek na betonowych cokołach
 2. Przeniesienie krzyża drewnianego z metalowym ogrodzeniem
 3. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych
 4. Ulepszone podłoże gr. 25 cm
 5. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 43 cm
 6. Warstwa mrozoochronna gr 52 cm
 7. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp

8 . Wykonanie wykopu (grunt kat. VIIc – łupek)

 1. Wykonanie wykopu (grunt kat. VIIa i VIIb – piaskowiec)
 2. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV uzyskanego z dokopu lub z budowy
 3. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
 4. Stabilizacja podłoża w podstawie nasypu – 40cm

              

BRANŻA MOSTOWA

PZDs-1/10

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)
 3. Beton niekonstrukcyjny (C8/10)

WD-1/16

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)
 3. Beton podpór (C35/45)

WD-1/15

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)

9 . Beton podpór (C35/45)

WD-1/21

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C35/45)
 3. Beton podpór (C30/37)

PZGs-1/9

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C35/45) 

MS-1/19

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C35/45)

WD-1/18

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C35/45)  
 3. Beton ustroju nośnego płyta + poprzecznice (C35/45)

MS-1/16

 1. Beton niekonstrukcyjny (C8/10)

MS-1/17

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton niekonstrukcyjny (C8/10)
 3. Beton podpór (C30/37)

MS-1/18

 1. Beton niekonstrukcyjny (C8/10)

Przepust P-1/2

 1. Beton niekonstrukcyjny (C8/10)
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 3. Beton podpór (C30/37)

Przepust PZM-1/11

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)
 3. Prefabrykaty betonowe żelbetowe

Przepust P-1/30

 1. Prefabrykaty betonowe żelbetowe

Przepust P-1/35

 1. Prefabrykaty betonowe żelbetowe

Przepust MS-1/13

 1. Beton niekonstrukcyjny (C8/10)

WD-1/21

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Izolacja cienka wykonywana na zimno

PZGs-1/9

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Izolacja cienka wykonywana na zimno

WD-1/15

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Izolacja cienka wykonywana na zimno

WD-1/16

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Izolacja cienka wykonywana na zimno

WD-1/18

 1. Beton podpór (C30/37)  
 2. Izolacja cienka wykonywana na zimno

MS-1/17

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych

MS-1/19

 1. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami, formowanie skarp i stożków nasypowych
 2. Izolacja cienka wykonywana na zimno

MS-1/21

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 3. Beton niekonstrukcyjny (C8/10)
 4. Beton podpór (C30/37)

P-1/54

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Beton niekonstrukcyjny (C12/15)

P-1/55

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Beton niekonstrukcyjny (C12/15)

M-1/24

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych
 2. Beton niekonstrukcyjny (C8/10)

Przepust P-1/2

 1. Wykonanie wykopów fundamentowych

Przepust M-1/13

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN
 2. Beton podpór (C30/37)

Przepust PZM-1/11

 1. Izolacja cienka wykonywana na zimno

           

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1          KSN2. Słup 403A – Słup 403B – budowa

2          KSN2. Demontaż i budowa

3          KnN2. Słup nr 74B – ZK-3 – budowa

4          KnN2. ZK-3 – słup nr 74A – budowa

5          KnN2. ZK-3 nr 1 – ZK-3 nr 2

6          KnN2. ZK-3 – mufa (przyłącze do bud. dz. 4808) – budowa

7          KnN2. ZK-3 – słup nr 92 – demontaż i budowa

8          KnN2. Demontaż i montaż

9          KnN4. Demontaż linii kablowej typu YAKY 4×35

10        KSN3. Słup 26 – mufa – demontaż i budowa

11        KSN3. Demontaż i budowa

12        KSN5. mufa – mufa – demontaż i budowa

13        KnN1 – demontaż i budowa

14        KnN1 – słup nr 13 – słup nr 14 (120mm2)

15        KnN1 – słup nr 13 – słup nr 14 (35mm2)

16        KnN1A. ZK2-2P – szafka ster.-zasil. przepompowni – demontaż i budowa

17        KnN1A. ZK2-2P – mufa – demontaż i budowa

18        KnN6. Słup nr 19 – ZLP-1

19        KnN7. ZLP-1 ZK-1 nr 9884 – ZK-0

20        Kolizja WN 110 km 58+060 Iskrzynia – Besko – odbiór końcowy

21        Kolizja WN 110 km 58+270 Iskrzynia – Iwonicz przęsło 9-10 – odbiór końcowy

22        Kolizja WN 110 km 61+040 – odbiór końcowy

           

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1          Kolizja telekomunikacyjna T3 – ORSS – przebudowa

2          Kolizja telekomunikacyjna T4 – ORSS – przebudowa

3          Kolizja T6 – ORANGE Polska S.A. – przebudowa

4          Kolizja T6 – ORSS – km 63+585 – przebudowa

5          Kolizja T6 – VOICE NET S.A. – km 63+585 – przebudowa

6          Kolizja T6 – COMP SERWIS Sp. z o.o. – km 63+585 – przebudowa

7          Kolizja T1 – RA-NET – przebudowa

8          Kolizja T1 – MPGK – przebudowa

9          Kolizja T1 – ORANGE Polska S.A. – km od 57+800 do 57+925 – przebudowa

10        Kolizja T5 – PKP Telkol

11        Kolizja T5 – TK Telekom

           

SIECI GAZOWE

1          odcinek GW1-GW5 – PSG – przebudowa

2          odcinek 2 – GW6-GW9 – PSG – przebudowa

3          odcinek 3 – GW10-GW13 – PSG – przebudowa

4          odcinek 3 – GW10-GW13 – PSG – odbiory techniczne

5          PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA GAZ -SYSTEM  – przebudowa

6          Odcinek G4 – przebudowa

           

SIECI WODOCIĄGOWE

1          Przebudowa W1 – przebudowa

2          Wykonanie komory wodociągowej betonowej C35/45 o wymiarach wew. 5,0m x 5,5m x 3,0m wraz wyposażeniem i armaturą (zgodnie z rys. Nr 05.01)

3          Przebudowa W3 – przebudowa

4          Przebudowa W4 – przebudowa

5          Przebudowa W5 – przebudowa

6          W6 – Demontaż istniejącej studni (lokalnego ujęcia wody) wraz z wypełnieniem piaskiem lub żwirem i zasypaniem niezanieczyszczoną ziemią

7          Przebudowa W7 – przebudowa

            Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej

1          Przebudowa K2 – przebudowa

2          Przebudowa K4 – przebudowa

3          Przebudowa K5 – przebudowa

4          Przebudowa K6 – przebudowa

5          Przebudowa KT3 – przebudowa

6          Przebudowa KT6 – przebudowa

           

ROZBIÓRKI

1          Rozebranie obiektów kubaturowych

W okresie 01.07.2023 – 31.07.2023 wykonywano:

BRANŻA DROGOWA      

 1. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 43 cm, DD 4.6
 2. Warstwa mr.ozoochronna gr 52 cm
 3. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 25 cm – DD 4.6
 4. Stabilizacja podłoża gr. 40cm – 62+635 – 62+715, TG 66+910-67+000, 66+785-66+825, DG114977R
 5. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp  57+900 – 62+300, DD 4.6, TG 63+200-68+200
 6. Wykonanie wykopu (grunt kat. VIIc – łupek)         TG 63+200-68+200
 7. Wykonanie wykopu (grunt kat. VIIa i VIIb – piaskowiec)   TG 63+200-68+200
 8. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV uzyskanego z dokopu lub z budowy – 57+900 – 62+300, DD 4.6, TG 63+600-66+100, DG114977R
 9. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej DD 4.6, Węzeł Iskrzynia, TG 61+375 – 61+750, 63+035 – 63+200, TG 63+200-63+570, 66+725-67+000, 64+020-64+200, 67+000-67+075, DG114977R, Węzeł Miejsce Piastowe (L02P, L04L)”
 10. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych   TG 63+715-63+775

 

BRANŻA MOSTOWA

 1. Zbrojenie stalą klasy AIIIN           PZGs-1/9
 2. Beton fundamentów C35/45      PZGs-1/9
 3. Beton fundamentów C30/37      PZGs-1/9
 4. Beton podpór C35/45    PZGs-1/9
 5. Izolacja cienka wykonywana na zimno    PZGs-1/9
 6. Zbrojenie stalą klasy AIIIN           WD-1/21
 7. Beton fundamentów C30/37      WD-1/21
 8. Beton niekonstrukcyjny C12/15 WD-1/21
 9. Zbrojenie stalą klasy AIIIN           MS-1/19
 10. Wykonanie wymiany gruntu na beton C8/10       MS-1/19
 11. Beton fundamentów C30/37      MS-1/19
 12. Izolacja cienka wykonywana na zimno    MS-1/19
 13. Zbrojenie stalą klasy AIIIN           MS-1/18
 14. Beton fundamentów C30/37      MS-1/18
 15. Beton niekonstrukcyjny C8/10   MS-1/18
 16. Zbrojenie stalą klasy AIIIN           MS-1/17
 17. Beton fundamentów C30/37      MS-1/17
 18. Beton niekonstrukcyjny C8/10   MS-1/17
 19. Zbrojenie stalą klasy AIIIN           WD-1/18
 20. Beton niekonstrukcyjny C12/15 WD-1/18
 21. Beton fundamentów C30/37      WD-1/18
 22. Beton podpór C35/45    WD-1/18
 23. Izolacja cienka wykonywana na zimno    WD-1/18
 24. Beton niekonstrukcyjny C12/15 WD-1/15
 25. Beton niekonstrukcyjny C12/15 WD-1/16
 26. Beton niekonstrukcyjny C8/10   Przepust PZM-1/11
 27. Beton niekonstrukcyjny C8/10   Przepust P-1/35
 28. Wykonanie posadowienia pośredniego WD-1/21
 29. Próbne obciążenie pala WD-1/21
 30. Wykonanie posadowienia pośredniego WD-1/15
 31. Próbne obciążenie pala WD-1/15
 32. Wykonanie posadowienia pośredniego WD-1/16
 33. Próbne obciążenie pala WD-1/16
 34. Wykonanie posadowienia pośredniego MS-1/17
 35. Próbne obciążenie pala MS-1/17
 36. Wykonanie posadowienia pośredniego MS-1/21
 37. Próbne obciążenie pala MS-1/21
 38. Wykonanie posadowienia pośredniego P-1/54
 39. Próbne obciążenie pala P-1/54
 40. Wykonanie posadowienia pośredniego P-1/55
 41. Próbne obciążenie pala P-1/55
 42. Wykonanie posadowienia pośredniego M-1/24
 43. Próbne obciążenie pala M-1/24
 44. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych WD-1/18
 45. Wykonanie wykopów fundamentowych MS-1/18
 46. Wymiana gruntu na grunty stabilizowany cementem MS-1/18
 47. Wykonanie wykopów fundamentowych Przepust PZM-1/11
 48. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X – S19  (wg wykazu 1.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 1.2), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 1.3), drogi poprzeczne (wg wykazu 1.4), drogi dojazdowe (wg wykazu 1.5)          Przepust PZM-1/11
 49. Wykonanie wykopów fundamentowych Przepust MS-1/13
 50. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – TYP X – S19  (wg wykazu 1.1), węzeł Iskrzynia (wg wykazu 1.2), węzeł Miejsce Piastowe (wg wykazu 1.3), drogi poprzeczne (wg wykazu 1.4), drogi dojazdowe (wg wykazu 1.5)          Przepust MS-1/13
 51. Wykonanie wykopów fundamentowych PZDs-1/10
 52. Wykonanie stabilizacji gruntu h=1,0 m   PZDs-1/10
 53. Wykonanie wykopów fundamentowych MS-1/16
 54. Wymiana gruntu na grunty stabilizowany cementem MS-1/16
 55. Wykonanie wykopów fundamentowych MS-1/17
 56. Wykonanie wykopów fundamentowych WD-1/15
 57. Wykonanie wykopów fundamentowych WD-1/16
 58. Wykonanie wykopów fundamentowych Przepust P-1/35

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA         

 1. Kolizja WN 110 km 58+060 Iskrzynia – Besko – badania, pomiary i odbiór techniczny 58+060
 2. Kolizja WN 110 km 58+060 Iskrzynia – Besko – odbiór końcowy 58+060
 3. Kolizja WN 110 km 58+270 Iskrzynia – Iwonicz przęsło 9-10 – badania, pomiary i odbiór techniczny 58+270
 4. Kolizja WN 110 km 58+270 Iskrzynia – Iwonicz przęsło 9-10 – odbiór końcowy 58+270
 5. Kolizja WN 110 km 61+040 – badania, pomiary i odbiór techniczny 61+040
 6. Kolizja WN 110 km 61+040 – odbiór końcowy 61+040

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA              

 1. Kolizja telekomunikacyjna T2 – Orange, Voice Net – przebudowa DK19/DP1973R
 2. Kolizja telekomunikacyjna T3 – ORSS – przebudowa – 61+060
 3. Kolizja telekomunikacyjna T4 – ORSS – 62+200 – 62+600
 4. Kolizja telekomunikacyjna T5 – PKP Telkol , TK Telekom – przebudowa – 62+900

 

SIECI GAZOWE  

 1. Rura stalowa Dz 168.3×6.3mm klasy B L360NE PSL2 SMLS – materiał Plac składowy
 2. Rura ochronna stalowa Dz 273,0×7.1mm klasie „B” L360NE/ME PSL2 SMLS – materiał Plac składowy
 3. Rura stalowa Dz 273,0×7.1mm klasy B L360NE PSL2 SMLS – materiał Plac składowy
 4. Rura osłonowa stalowa Dz 406,4×10.0mm klasie „B” L360NE/ME  PSL2 SMLS – materiał Plac składowy
 5. Rura stalowa Dz 133,0×5,0mm klasy B L360NE PSL2 SMLS – materiał Plac składowy
 6. Rura osłonowa stalowa DZ 219,1×6.3mm klasie „B” L360NE/ME  PSL2 SMLS – materiał Plac składowy
 7. Rura stalowa bez szwu Dz 323.9×8,0mm klasy L360NE SMLS PSL2 – materiał Plac składowy
 8. Rura ochronna stalowa bez szwu Dz 457,0×8.0mm klasie  L360NE SMLS PSL2 – materiał              Plac składowy
 9. odcinek 3 – GW10-GW13 – PSG – przebudowa – Łącznik Iskrzynia
 10. odcinek GW1-GW5 – PSG – przebudowa
 11. odcinek 2 – GW6-GW9 – PSG – przebudowa
 12. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA GAZ -SYSTEM  – przebudowa

 

SIECI WODOCIAGOWE  

 1. Przebudowa W3 – przebudowa   DD 4.17
 2. Przebudowa W5 – przebudowa   DP 1974R

 

ROZBIÓRKI        

 1. Rozbiórka obiektu B4.5, B4.1 działka 1305 Miejsce Piastowe

W okresie 01.06.2023 – 30.06.2023 wykonywano:

BRANŻA DROGOWA

 1. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 43 cm; DD 4.6, DD 4.18
 2. Warstwa mrozoochronna gr 52 cm; DD 4.18
 3. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 25 cm TG: 58+230 – 60+150
 4. Stabilizacja podłoża gr. 40cm TG: 57+900 – 62+300,  Węzeł Iskrzynia
 5. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp  TG: 57+900 – 62+300, Węzeł Iskrzynia TG: 64+750-66+600
 6. Wykonanie wykopu (grunt kat. VIIc – łupek); TG 64+750-66+600
 7. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV uzyskanego z dokopu lub z budowy TG: 57+900 – 62+300, Węzeł Iskrzynia TG: 63+600-66+100
 8. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej TG: 57+900 – 62+300, Węzeł Iskrzynia TG: 63+200-63+800, DD 4.18
 9. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych   TG: 57+900 – 58+730; TG: 63+245-63+775

 

BRANŻA MOSTOWA

 1. PZGs-1/9 (Przejście górne dla średnich zwierząt) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C35/45; Beton podpór C35/45
 2. WD-1/21 (Wiadukt drogowy nad S19 ) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37; Beton niekonstrukcyjny C8/10; Wykonanie posadowienia pośredniego – 1 podpora
 3. MS-1/19 ( most drogowy w ciągu S19) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37
 4. MS-1/18 ( most drogowy w ciągu S19) –      Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37; Beton niekonstrukcyjny C8/10
 5. MS-1/17 (most drogowy w ciągu S19 ) –      Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37; Beton niekonstrukcyjny C8/10; Wykonanie posadowienia pośredniego – 3 podpory
 6. WD-1/18 (wiadukt drogowy nad S19 ) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37; Beton podpór C35/45
 7. WD-1/15 (wiadukt drogowy nad S19 ) – Wykonanie posadowienia pośredniego – 3 podpory
 8. WD-1/16 (wiadukt drogowy nad S19 ) – Wykonanie posadowienia pośredniego – 3 podpory

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 1. Kolizja WN 110 km 58+060 Iskrzynia – Besko – badania, pomiary i odbiór techniczny, odbiór końcowy km 58+060
 2. Kolizja WN 110 km 58+270 Iskrzynia – Iwonicz przęsło 9-10 – badania, pomiary i odbiór techniczny, odbiór końcowy km 58+270
 3. Kolizja WN 110 km 61+040 – badania, pomiary i odbiór techniczny, odbiór końcowy km 61+040

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 1. Kolizja telekomunikacyjna T2 – Orange, Voice Net – przebudowa DK19/DP1973R
 2. Kolizja telekomunikacyjna T3 – ORSS – przebudowa km 61+060
 3. Kolizja telekomunikacyjna T4 – ORSS km 62+200 – 62+600
 4. Kolizja telekomunikacyjna T5 – PKP Telkol , TK Telekom – przebudowa km 62+900

SIECI GAZOWE

 1. Rura stalowa Dz 168.3×6.3mm klasy B L360NE PSL2 SMLS – materiał        Plac składowy             284,17 mb
 2. Rura ochronna stalowa Dz 273,0×7.1mm klasie „B” L360NE/ME PSL2 SMLS – materiał               Plac składowy    95 mb
 3. Rura stalowa Dz 273,0×7.1mm klasy B L360NE PSL2 SMLS – materiał        Plac składowy             162,40 mb
 4. Rura osłonowa stalowa Dz 406,4×10.0mm klasie „B” L360NE/ME  PSL2 SMLS – materiał              Plac składowy    125,50 mb
 5. Rura stalowa Dz 133,0×5,0mm klasy B L360NE PSL2 SMLS – materiał        Plac składowy             133,40 mb
 6. Rura osłonowa stalowa DZ 219,1×6.3mm klasie „B” L360NE/ME  PSL2 SMLS – materiał              Plac składowy    91 mb
 7. Rura stalowa bez szwu Dz 323.9×8,0mm klasy L360NE SMLS PSL2 – materiał         Plac składowy             167,10 mb
 8. Rura ochronna stalowa bez szwu Dz 457,0×8.0mm klasie  L360NE SMLS PSL2 – materiał              Plac składowy    92 mb
 9. odcinek 3 – GW10-GW13 – PSG – przebudowa      Łącznik Iskrzynia

SIECI WODOCIĄGOWE

 1. Przebudowa W3 – przebudowa   DD 4.17
 2. Przebudowa W5 – przebudowa   DP 1974R

 

ROZBIÓRKI

 1. Rozbiórka obiektu B4.5, B4.1 działka 1305 Miejsce Piastowe

W okresie 01.05.2023 – 31.05.2023 wykonywano:

Branża drogowa 

 1. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – DD 3.13, DD 3.14, DD 4.1; DD 4.3, DD 4.4, Łącznik Iskrzynia, 58+700 – 60+200, 60+500 – 61+300, 58+475 – 60+200, 61+00 – 63+200; DD4.11, DD.4.10, TG 64-64+700, 65+325-66+900, 67+700-68+200 –          58 430,00 m3
 2. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 52 cm – DD 3.13, DD .14, DD 4.1; DD4.11, DD4.14       – 22 085,00 m2
 3. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 43 cm – DD 4.1, DD 4.3; DD 4.10, DD4.11, DD4.14       – 7 960,00 m2
 4. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – DD 3.13, DD 3.14,  DD 4.3, DD 4.5; Łącznik Iskrzynia, 60+550 – 61+300; TG 64+750-66+600, DD 4.14 – 29 391,00 m3
 5. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV uzyskanego z dokopu lub z budowy – DD 3.13, DD 3.14, DD 4.1, DD 4.3; DD4.14 – 7 606,00 m3
 6. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych – DD 3.14, S19 64+526 – 64+700;67+150 – 67+250, DD4.11, DD4.18 – 9 910,00 m3
 7. Ułożenie przepustów z tworzyw sztucznych Ø800 – DD 3.13, DD 4.1, DD 4.3, DD 4.5; DD4.11, DD4.18, DD.4.10, DD4.7; DD4.18 – 40,90 m.b.

Branża zieleni

 1. Oczyszczenie terenu po usuniętym drzewostanie z obszarów Lasów Państwowych – 4,40 ha
 2. Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi – 40,00

Rozbiórki

 1. Rozebranie obiektów kubaturowych Widacz nr działki 103, Krościenko Wyżne działka nr 4829, Miejsce Piastowe działka nr 1305, 1328/3, 1328/4, 1317,1326,1320 – 620,00 m3

W okresie 01.04.2023 – 30.04.2023 wykonywano:

w dalszym ciągu prowadzona była wycinka drzew i krzewów, rozpoczęto odhumusowanie terenu w śladzie dróg dojazdowych, wykonywano roboty ziemnie oraz prace rozbiórkowe.

 1. Rozebranie obiektów kubaturowych w m. Krościenko Wyżne i m. Widacz – 1 125,00 m3
 2. Odhumusowanie na drogach dojazdowych i trasie głównej – 41 100,00 m3
 3. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp – 1 000,00 m3
 4. Wykonanie nasypów z gruntów uzyskanych z dokopu lub z budowy (trasa główna, drogi dojazdowe) – 300,00 m3
 5. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – 1 500,00 m2
 6. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (trasa główna w km 66+550 – 66+600) – 500,00 m2
 7. Usunięcie drzew – 704 szt
 8. Usunięcie krzewów – 4,08 ha
 9. Usuniecie zagajników 0 3,30 ha

W okresie 01.03.2023 – 31.03.2023 zostały wykonane roboty:

 1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych km 57+900 – km 68+200
 2. Usunięcie drzew km 58+100 – km 62+900, km 65+200 – km 67+200
 3. Usunięcie krzewów km 58+100 – km 62+900
 4. Usunięcie zagajników km 58+100 – km 62+900

W okresie 01.06.2023 – 30.06.2023 wykonywano:

BRANŻA DROGOWA

 1. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 43 cm; DD 4.6, DD 4.18
 2. Warstwa mrozoochronna gr 52 cm; DD 4.18
 3. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 25 cm TG: 58+230 – 60+150
 4. Stabilizacja podłoża gr. 40cm TG: 57+900 – 62+300,  Węzeł Iskrzynia
 5. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na nasyp  TG: 57+900 – 62+300, Węzeł Iskrzynia TG: 64+750-66+600
 6. Wykonanie wykopu (grunt kat. VIIc – łupek); TG 64+750-66+600
 7. Wykonanie nasypów z gruntu kat I-IV uzyskanego z dokopu lub z budowy TG: 57+900 – 62+300, Węzeł Iskrzynia TG: 63+600-66+100
 8. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej TG: 57+900 – 62+300, Węzeł Iskrzynia TG: 63+200-63+800, DD 4.18
 9. Wymiana gruntów organicznych/słabonośnych   TG: 57+900 – 58+730; TG: 63+245-63+775

 

BRANŻA MOSTOWA

 1. PZGs-1/9 (Przejście górne dla średnich zwierząt) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C35/45; Beton podpór C35/45
 2. WD-1/21 (Wiadukt drogowy ) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37; Beton niekonstrukcyjny C8/10
 3. MS-1/19 ( ) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37
 4. MS-1/18 ( ) –      Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37; Beton niekonstrukcyjny C8/10
 5. MS-1/17 ( ) –      Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37; Beton niekonstrukcyjny C8/10
 6. WD-1/18 ( ) – Zbrojenie stalą klasy AIIIN; Beton fundamentów C30/37; Beton podpór C35/45
 7. WD-1/21 ( ) – Wykonanie posadowienia pośredniego – 1 podpora
 8. WD-1/15 ( ) – Wykonanie posadowienia pośredniego – 3 podpory
 9. WD-1/16 ( ) – Wykonanie posadowienia pośredniego – 3 podpory
 10. MS-1/17 ( ) – Wykonanie posadowienia pośredniego – 3 podpory

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 1. Kolizja WN 110 km 58+060 Iskrzynia – Besko – badania, pomiary i odbiór techniczny, odbiór końcowy km 58+060
 2. Kolizja WN 110 km 58+270 Iskrzynia – Iwonicz przęsło 9-10 – badania, pomiary i odbiór techniczny, odbiór końcowy km 58+270
 3. Kolizja WN 110 km 61+040 – badania, pomiary i odbiór techniczny, odbiór końcowy km 61+040

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 1. Kolizja telekomunikacyjna T2 – Orange, Voice Net – przebudowa DK19/DP1973R
 2. Kolizja telekomunikacyjna T3 – ORSS – przebudowa km 61+060
 3. Kolizja telekomunikacyjna T4 – ORSS km 62+200 – 62+600
 4. Kolizja telekomunikacyjna T5 – PKP Telkol , TK Telekom – przebudowa km 62+900

SIECI GAZOWE

 1. Rura stalowa Dz 168.3×6.3mm klasy B L360NE PSL2 SMLS – materiał        Plac składowy             284,17 mb
 2. Rura ochronna stalowa Dz 273,0×7.1mm klasie „B” L360NE/ME PSL2 SMLS – materiał               Plac składowy    95 mb
 3. Rura stalowa Dz 273,0×7.1mm klasy B L360NE PSL2 SMLS – materiał        Plac składowy             162,40 mb
 4. Rura osłonowa stalowa Dz 406,4×10.0mm klasie „B” L360NE/ME  PSL2 SMLS – materiał              Plac składowy    125,50 mb
 5. Rura stalowa Dz 133,0×5,0mm klasy B L360NE PSL2 SMLS – materiał        Plac składowy             133,40 mb
 6. Rura osłonowa stalowa DZ 219,1×6.3mm klasie „B” L360NE/ME  PSL2 SMLS – materiał              Plac składowy    91 mb
 7. Rura stalowa bez szwu Dz 323.9×8,0mm klasy L360NE SMLS PSL2 – materiał         Plac składowy             167,10 mb
 8. Rura ochronna stalowa bez szwu Dz 457,0×8.0mm klasie  L360NE SMLS PSL2 – materiał              Plac składowy    92 mb
 9. odcinek 3 – GW10-GW13 – PSG – przebudowa      Łącznik Iskrzynia

SIECI WODOCIĄGOWE

 1. Przebudowa W3 – przebudowa   DD 4.17
 2. Przebudowa W5 – przebudowa   DP 1974R

ROZBIÓRKI

Rozbiórka obiektu B4.5, B4.1 działka 1305 Miejsce Piastowe

Prace projektowe wykonane w okresie 1.02.2023 r. – 28.02.2023 r.

PROJEKT BUDOWLANY

 1. Analiza i wprowadzanie uwag Wojewody Podkarpackiego przekazanych za pismem N-VIII.7820.1.15.2022 z dnia 28.11.2022 r.
 2. Korekta projektu budowlanego w zakresie zapisów postanowienia RDOŚ.
 3. Złożenie 3 egz. projektu budowlanego do Urzędu Wojewódzkiego.

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom D.1 Projekt wykonawczy – Projekt drogowy

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 2. Przekazanie projektów wykonawczych – Tom D.1 i Tom D.1.2 do opieczętowania przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.2 Projekt wykonawczy – Branża obiekty inżynierskie

 1. Przekazanie projektów wykonawczych – Tomy D.2 – D.20 do opieczętowania przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.3 Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna

 1. W dniu 21.02.2023 r. otrzymano uzgodnienie PW tom D.3/4 z PGE Dystrybucja
 2. Przekazanie projektów wykonawczych – Tomy D.3/1 – D.3/4 do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.4 Projekt wykonawczy – Branża telekomunikacyjna

 1. Przekazanie projektu wykonawczego – Tom D.4/3 do weryfikacji i opieczętowania przez Inżyniera Kontraktu
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.5 Projekt wykonawczy – Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Przekazanie projektów wykonawczych – Tomy D.5/1 – D.5/5 oraz tom D.8/5 wraz z przedmiarami robót do opieczętowania przez Inżyniera Kontraktu
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.6 Projekt wykonawczy – Branża hydrotechniczna

 1. Przekazanie tomu D.6/1 i D.6/2 do opieczętowania przez Inżyniera Kontraktu
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.7 – Projekt elementów ochrony akustycznej i ekranów przeciwolśnieniowych,

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 2. Przekazanie tomu D.7 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.8 Projekt wykonawczy – Obwód drogowy

 1. Przekazanie projektów wykonawczych – Tomy D.8/1 – D.8/6 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Koordynacja międzybranżowa

Tom D.13 – Projekt wykonawczy systemu zarządzania ruchem

 1. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.10 – Gospodarka zielenią

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.11 – Projekt wykonawczy – Rozbiórki obiektów kubaturowych

 1. Brak prac – projekt zatwierdzony

Tom D.12 – Projekt wykonawczy – Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie korpusu drogowego

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Koordynacja prace projektowe międzybranżowa.

Prace projektowe wykonywane w okresie 01.01. – 31.01.2023r.

PROJEKT BUDOWLANY

Analiza i wprowadzanie uwag  postanowienia Wojewody Podkarpackiego ( z dnia 28.11.2022 r.)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 1. Analiza i wprowadzanie uwag Wojewody Podkarpackiego
 2. Przekazanie odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 28.11.2022 r.
 3. W dniu 30.01.2023 r. otrzymano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniające warunki realizacji inwestycji
 4. Analiza postanowienia RDOŚ z dnia 27.01.2023 r.
 5. Korekta projektu budowlanego w zakresie zapisów postanowienia RDOŚ.

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom D.1 Projekt wykonawczy – Projekt drogowy

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 2. Przekazanie PW do weryfikacji IK
 3. Przekazanie przedmiaru robót – Tom D.8/6 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu,
 4. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.2 Projekt wykonawczy – Branża obiekty inżynierskie

 1. Przekazanie PW do weryfikacji IK
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.3 Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 2. Trwa uzgadnianie PW tom D.3/4 z Gestorem
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.4 Projekt wykonawczy – Branża telekomunikacyjna

 1. Przekazanie tomu D.8/5.4 do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.5 Projekt wykonawczy – Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.6 Projekt wykonawczy – Branża hydrotechniczna

 1. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.7 – Projekt elementów ochrony akustycznej i ekranów przeciwolśnieniowych,

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 2. Przekazanie projektu wykonawczego – Tom D.7 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.8 Projekt wykonawczy – Obwód drogowy

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Przekazanie projektów wykonawczych – Tom D.8/1, D.8/2, D.8/3 i D.8/4 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa

Tom D.13 – Projekt wykonawczy systemu zarządzania ruchem

 1. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.10 – Gospodarka zielenią

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Przekazanie projektów wykonawczych – Tom D.10/1 i D.10/2 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.11 – Projekt wykonawczy – Rozbiórki obiektów kubaturowych

 1. Brak prac – projekt zatwierdzony

Tom D.12 – Projekt wykonawczy – Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie korpusu drogowego

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Przekazanie STWiORB dla tomu D.12 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Prace projektowe wykonywane w okresie 01.12 – 31.12.2022

Opis prac

PROJEKT BUDOWLANY

 1. Analiza i wprowadzanie uwag postanowienia Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.11.2022 r. o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości w Projekcie Budowlanym będącym załącznikiem do wniosku o ZRID

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 1. Analiza i wprowadzanie uwag RDOŚ przekazanych w dniu 07.12.2022 r.
 2. W dniu 16.12.2022 r. przekazano odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom D.1 Projekt wykonawczy – Projekt drogowy

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 2. Koordynacja międzybranżowa.
 3. Przekazanie do weryfikacji Inżyniera Kontraktu STWiORB i przedmiarów robót w zakresie inżynierii ruchu

Tom D.2 Projekt wykonawczy – Branża obiekty inżynierskie

 1. Przekazanie PW do weryfikacji IK
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.3 Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna

 1. Trwa uzgadnianie PW z Gestorami sieci
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.4 Projekt wykonawczy – Branża telekomunikacyjna

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Uzgadnianie PW z gestorami sieci
 4. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.5 Projekt wykonawczy – Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Przekazanie projektów wykonawczych D.5/4, D.5/5A i D.5/5B do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.6 Projekt wykonawczy – Branża hydrotechniczna

 1. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.7 – Projekt elementów ochrony akustycznej i ekranów przeciwolśnieniowych,

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 2. Przekazanie projektu wykonawczego – Tom D.7 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.8 Projekt wykonawczy – Obwód drogowy

 1. Prace nad rysunkami szczegółowymi detalami,
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Przekazanie projektów wykonawczych – Tom D.8/1, D.8/2 i D.8/3 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 4. Koordynacja międzybranżowa

Tom D.10 – Gospodarka zielenią

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Przekazanie projektu wykonawczego – Tom D.10/1 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 4. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.12 – Projekt wykonawczy – Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie korpusu drogowego

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.13 – Projekt wykonawczy systemu zarządzania ruchem

 1. Koordynacja międzybranżowa.

Prace projektowe wykonywane w okresie 01.11 – 30.11.2022

PROJEKT BUDOWLANY

Otrzymano postanowienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.11.2022 r. o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości w Projekcie Budowlanym będącym załącznikiem do wniosku o ZRID (pismo N-VIII.7820.1.15.2022)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 1. Analiza treści wezwania otrzymanego z RDOŚ w dniu 03.11.2022 r
 2. W dniu 29.11.2022 r. przekazano odpowiedzi na wezwanie RDOŚ

Plan działań ratowniczych (PDR)

 1. Wprowadzanie korekt na PDR po uwagach z weryfikacji Inżyniera Kontraktu
 2. Przekazanie PDR po uwagach z weryfikacji Inżyniera Kontraktu

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom D.1 Projekt wykonawczy – Projekt drogowy

 1. Prace w zakresie wyliczenia robót ziemnych
 2. Prace nad przedmiarami robót
 3. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 4. Przekazanie projektów wykonawczych – Tom D.1/1 i D.1/2 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 5. Przekazanie projektu wykonawczego – Tom D.12 do weryfikacji.
 6. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.2 Projekt wykonawczy – Branża obiekty inżynierskie

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.3 Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Przekazanie projektów wykonawczych – Tom D.3/1, D.3/2, D.8/5.2 i D.8/5.3 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 4. Oczekiwanie na uzgodnienie projektów przez gestorów.
 5. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.4 Projekt wykonawczy – Branża telekomunikacyjna

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Przekazanie projektu wykonawczego – Tom D.4/1 do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 4. Oczekiwanie na uzgodnienie projektów przez gestorów.
 5. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.5 Projekt wykonawczy – Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Przekazanie projektów wykonawczych – Tom D.5/1, D.5/2, D.5/3, D.5/4, D.5/5A i D.5/5B do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 4. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.6 Projekt wykonawczy – Branża hydrotechniczna

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Przekazanie projektów wykonawczych – Tom D.6/1 i D.6/2 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 4. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.7 – Projekt elementów ochrony akustycznej i ekranów przeciwolśnieniowych,

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.8 Projekt wykonawczy – Obwód drogowy

 1. Prace nad rysunkami szczegółowymi detalami,
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa

Tom D.13 – Projekt wykonawczy systemu zarządzania ruchem

 1. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 2. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.10 – Gospodarka zielenią

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Przekazanie projektów wykonawczych – Tom D.10/1 i D.10/2 do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 4. Koordynacja międzybranżowa.

Tom D.11 – Projekt wykonawczy – Rozbiórki obiektów kubaturowych

 1. Brak prac – projekt zatwierdzony

Tom D.12 – Projekt wykonawczy – Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie korpusu drogowego

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Przekazanie projektu wykonawczego – Tom D.4/1 do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa.

Prace projektowe wykonywane w okresie 01.10 – 31.10.2022

1             PRACE PRZYGOTOWAWACZE – Prace zakończone

1.2         Geotechniczne badania uzupełniające – Prace zakończone

2             PROJEKT BUDOWLANY

2.1         Projekt zagospodarowania terenu

 1. Brak prac w zakresie PZT

2.2         Branża drogowa

 1. Brak prac w zakresie PB branży drogowej

2.3         Branża obiekty inżynierskie (w tym ekrany akustyczne i antyolśnieniowe).

 1. Brak prac w zakresie PB branży obiekty inżynierskie

2.4         Branża elektroenergetyczna

 1. Brak prac w zakresie PB branży elektroenergetycznej

2.5         Branża telekomunikacyjna

 1. Brak prac w zakresie PB branży drogowej telekomunikacyjnej

2.6         Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Brak prac w zakresie PB branży sanitarnej

2.7         Zieleń

 1. Brak prac w zakresie PB branży zieleni

2.8         Branża hydrotechniczna

 1. Brak prac w zakresie PB branży hydrotechnicznej

2.9         Branża architektoniczna i konstrukcyjno budowlana w zakresie OD

 1. Brak prac w zakresie PB branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

3             Inne opracowania

3.1         Środowisko

 1. Brak prac w zakresie ROOŚ II

3.2         Plan działań ratowniczych (PDR)

 1. Wprowadzanie korekt na PDR po uwagach z weryfikacji Inżyniera Kontraktu
 2. Przekazanie PDR po uwagach z weryfikacji Inżyniera Kontraktu

4             PROJEKT WYKONAWCZY

4.1         Tom D.1 Projekt wykonawczy – Projekt drogowy

 1. Prace w zakresie wyliczenia robót ziemnych
 2. Prace nad przedmiarami robót
 3. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 4. Koordynacja międzybranżowa.

4.2         Tom D.2 Projekt wykonawczy – Branża obiekty inżynierskie

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.3         Tom D.3 Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.4         Tom D.4 Projekt wykonawczy – Branża telekomunikacyjna

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.5         Tom D.5 Projekt wykonawczy – Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.6         Tom D.6 Projekt wykonawczy – Branża hydrotechniczna

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.7         Tom D.7 – Projekt elementów ochrony akustycznej i ekranów przeciwolśnieniowych,

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.8         Tom D.8 Projekt wykonawczy – Obwód drogowy

 1. Prace nad rysunkami szczegółowymi detalami,
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Koordynacja międzybranżowa

4.9         Tom D.13 – Projekt wykonawczy systemu zarządzania ruchem

 1. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.10       Tom D.10 – Gospodarka zielenią

 1. Prace nad przedmiarami robót
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.11       Tom D.11 – Projekt wykonawczy – Rozbiórki obiektów kubaturowych

 1. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 2. Przekazanie rewizji projektu wykonawczego i STWiORB do ponownej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

4.12       Tom D.12 – Projekt wykonawczy – Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie korpusu drogowego

 1. Wykonywanie analiz geotechnicznych wraz z obliczeniami,
 2. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót.
 3. Przekazanie projektu wykonawczego i STWiORB do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu


Prace projektowe wykonywane 01.09 – 30.09.2022

1             PRACE PRZYGOTOWAWACZE – Prace zakończone

1.2         Geotechniczne badania uzupełniające – Prace zakończone

2             PROJEKT BUDOWLANY

2.1         Projekt zagospodarowania terenu

 1. Brak prac w zakresie PZT

2.2         Branża drogowa

 1. Brak prac w zakresie PB branży drogowej

2.3         Branża obiekty inżynierskie (w tym ekrany akustyczne i antyolśnieniowe).

 1. Brak prac w zakresie PB branży obiekty inżynierskie

2.4         Branża elektroenergetyczna

 1. Brak prac w zakresie PB branży elektroenergetycznej

2.5         Branża telekomunikacyjna

 1. Brak prac w zakresie PB branży drogowej telekomunikacyjnej

2.6         Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Brak prac w zakresie PB branży sanitarnej

2.7         Zieleń

 1. Brak prac w zakresie PB branży zieleni

2.8         Branża hydrotechniczna

 1. Brak prac w zakresie PB branży hydrotechnicznej

2.9         Branża architektoniczna i konstrukcyjno budowlana w zakresie OD

 1. Brak prac w zakresie PB branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

3             Inne opracowania

3.1         Środowisko

 1. Brak prac w zakresie ROOŚ II

3.2         Plan działań ratowniczych (PDR)

 1. Wprowadzanie korekt na PDR po uwagach z weryfikacji Inżyniera Kontraktu
 2. Przekazanie PDR po uwagach z weryfikacji Inżyniera Kontraktu

4             PROJEKT WYKONAWCZY

4.1         Tom D.1 Projekt wykonawczy – Projekt drogowy

 1. Prace w zakresie przekroi poprzecznych i wyliczenia robót ziemnych
 2. Prace nad rysunkami szczegółów konstrukcyjnych
 3. Prace nad planami warstwicowymi
 4. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót
 5. Przekazanie projektu wykonawczego i STWiORB branży drogowej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 6. Koordynacja międzybranżowa.

4.2         Tom D.2 Projekt wykonawczy – Branża obiekty inżynierskie

 1. Prace nad rysunkami szalunkowymi i zbrojeniowymi elementów konstrukcyjnych
 2. Prace nad rysunkami wyposażenia obiektów
 3. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót
 4. Przekazanie projektów wykonawczych i STWiORB branży obiekty inżynierskie do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 5. Koordynacja międzybranżowa.

4.3         Tom D.3 Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna

 1. Oświetlenie. Prace w zakresie: opisu technicznego, schematów ideowych (obwodów, szaf oświetleniowych), tabel montażowych obwodów oświetleniowych szaf oświetleniowych, obliczeń skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 2. Zasilania. Prace w zakresie: opisu technicznego, schematów ideowych, tabel montażowych, obliczeń skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 3. Przebudowa SN i nN. Prace w zakresie: opisu technicznego, zestawień materiałów, zestawień demontaży, schematów ideowych, profili linii kablowych.
 4. Przebudowa WN i NN. Prace w zakresie: opisu technicznego, profili linii, łańcuchów izolatorowych i tabliczek, modeli przestrzennych słupów dla S3W3.
 5. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót.
 6. Przekazanie projektów wykonawczych i STWiORB branży elektroenergetycznej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 7. Koordynacja międzybranżowa

4.4         Tom D.4 Projekt wykonawczy – Branża telekomunikacyjna

 1. Prace nad projektem wykonawczym w zakresie kolizji,
 2. Prace nad projektem wykonawczym w zakresie kanału technologicznego,
 3. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 4. Przekazanie części projektu wykonawczego i STWiORB branży telekomunikacyjnej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 5. Koordynacja międzybranżowa

4.5         Tom D.5 Projekt wykonawczy – Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające – wykonywanie profili przykanalików,
 2. Kanalizacja sanitarna oraz przebudowa kanalizacji deszczowej – opracowywanie rysunków i zestawień wraz z opisem technicznym,
 3. Sieci wodociągowe – prace nad schematami technologicznymi, uszczegółowienie rysunków komór,
 4. Sieci gazowe – prace nad schematami technologicznymi, przygotowanie materiałów do uzgodnień projektów,
 5. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 6. Przekazanie projektu wykonawczego i STWiORB branży sanitarnej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 7. Koordynacja międzybranżowa

4.6         Tom D.6 Projekt wykonawczy – Branża hydrotechniczna

 1. Prace nad przedmiarami robót,
 2. Wprowadzanie uwag z weryfikacji Inżyniera Kontraktu,
 3. Koordynacja międzybranżowa

4.7         Tom D.7 – Projekt elementów ochrony akustycznej i ekranów przeciwolśnieniowych,

 1. Prace nad rysunkami elementów konstrukcyjnych,
 2. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 3. Przekazanie projektu wykonawczego i STWiORB do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 4. Koordynacja międzybranżowa.

4.8         Tom D.8 Projekt wykonawczy – Obwód drogowy

 1. Architektura – Prace nad rysunkami szczegółowymi detalami,
 2. Konstrukcja – szczegółowe rozwiązania elementów konstrukcyjnych (stropy, nadproża, głównie żelbety oraz stal),
 3. Prace nad uszczegółowieniem projektu instalacji sanitarnych,
 4. Prace nad uszczegółowieniem projektu instalacji elektrycznych,
 5. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 6. Koordynacja międzybranżowa
 7. Przekazano PW w zakresie instalacji zewnętrznych i OD – branża drogowa do weryfikacji Inżyniera Kontraktu

4.9         Tom D.13 – Projekt wykonawczy systemu zarządzania ruchem

 1. Prace nad projektem wykonawczym systemu zarządzania ruchem,
 2. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 3. Przekazanie projektu wykonawczego do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 4. Koordynacja międzybranżowa.

4.10       Tom D.10 – Gospodarka zielenią

 1. Prace nad planem wyrębu,
 2. Prace nad projektem nasadzeń,
 3. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 4. Przekazanie projektu wykonawczego do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 5. Koordynacja międzybranżowa

4.11       Tom D.11 – Projekt wykonawczy – Rozbiórki obiektów kubaturowych

 1. Prace nad projektem rozbiórek obiektów kubaturowych,
 2. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót.
 3. Przekazanie projektu wykonawczego do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 4. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.

4.12       Tom D.12 – Projekt wykonawczy – Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie korpusu drogowego

 1. Wykonywanie analiz geotechnicznych wraz z obliczeniami,
 2. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót.

Prace projektowe wykonywane 01.08 – 31.08.2022

1             PRACE PRZYGOTOWAWACZE – Prace zakończone

1.2         Geotechniczne badania uzupełniające – Prace zakończone

2             PROJEKT BUDOWLANY

2.1         Projekt zagospodarowania terenu

 1. Brak prac w zakresie PZT

2.2         Branża drogowa

 1. Brak prac w zakresie PB branży drogowej

2.3         Branża obiekty inżynierskie (w tym ekrany akustyczne i antyolśnieniowe).

 1. Brak prac w zakresie PB branży obiekty inżynierskie

2.4         Branża elektroenergetyczna

 1. Brak prac w zakresie PB branży elektroenergetycznej

2.5         Branża telekomunikacyjna

 1. Brak prac w zakresie PB branży drogowej telekomunikacyjnej

2.6         Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Brak prac w zakresie PB branży sanitarnej

2.7         Zieleń

 1. Brak prac w zakresie PB branży zieleni

2.8         Branża hydrotechniczna

 1. Brak prac w zakresie PB branży hydrotechnicznej

2.9         Branża architektoniczna i konstrukcyjno budowlana w zakresie OD

 1. Brak prac w zakresie PB branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

3             Inne opracowania

3.1         Środowisko

 1. Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej
 2. Korekty ROOŚ o dane z inwentaryzacji przyrodniczej.

3.2         Plan działań ratowniczych (PDR)

 1. Wprowadzanie korekt na PDR po uwagach z weryfikacji Inżyniera Kontraktu

4             PROJEKT WYKONAWCZY

4.1         Tom D.1 Projekt wykonawczy – Projekt drogowy

 1. Prace w zakresie przekroi poprzecznych i wyliczenia robót ziemnych
 2. Prace nad rysunkami szczegółów konstrukcyjnych
 3. Prace nad planami warstwicowymi
 4. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót
 5. Koordynacja międzybranżowa.

4.2         Tom D.2 Projekt wykonawczy – Branża obiekty inżynierskie

 1. Prace nad rysunkami szalunkowymi i zbrojeniowymi elementów konstrukcyjnych
 2. Prace nad rysunkami wyposażenia obiektów
 3. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót
 4. Przekazanie projektu wykonawczego branży obiekty inżynierskie do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu. Dotyczy tomów: D.2/4. D.2/6, D.2/7, D.2/10, D.2/16, D.2/17, D.2/19
 5. Koordynacja międzybranżowa.

4.3         Tom D.3 Projekt wykonawczy – Branża elektroenergetyczna

 1. Oświetlenie. Prace w zakresie: opisu technicznego, schematów ideowych (obwodów, szaf oświetleniowych), tabel montażowych obwodów oświetleniowych szaf oświetleniowych, obliczeń skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 2. Zasilania. Prace w zakresie: opisu technicznego, schematów ideowych, tabel montażowych, obliczeń skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 3. Przebudowa SN i nN. Prace w zakresie: opisu technicznego, zestawień materiałów, zestawień demontaży, schematów ideowych, profili linii kablowych.
 4. Przebudowa WN i NN. Prace w zakresie: opisu technicznego, profili linii, łańcuchów izolatorowych i tabliczek, modeli przestrzennych słupów dla S3W3.
 5. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 6. Koordynacja międzybranżowa

4.4         Tom D.4 Projekt wykonawczy – Branża telekomunikacyjna

 1. Prace nad projektem wykonawczym w zakresie kolizji,
 2. Prace nad projektem wykonawczym w zakresie kanału technologicznego,
 3. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 4. Przekazanie części projektu wykonawczego i STWiORB branży telekomunikacyjnej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu. Dotyczy tomu D.4/2.
 5. Koordynacja międzybranżowa

4.5         Tom D.5 Projekt wykonawczy – Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające – wykonywanie profili przykanalików,
 2. Kanalizacja sanitarna oraz przebudowa kanalizacji deszczowej – opracowywanie rysunków i zestawień wraz z opisem technicznym,
 3. Sieci wodociągowe – prace nad schematami technologicznymi, uszczegółowienie rysunków komór,
 4. Sieci gazowe – prace nad schematami technologicznymi, przygotowanie materiałów do uzgodnień projektów,
 5. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 6. Koordynacja międzybranżowa

4.6         Tom D.6 Projekt wykonawczy – Branża hydrotechniczna

 1. Prace nad rysunkami szczegółów konstrukcyjnych,
 2. Prace nad uszczegółowieniem przekrojów zbiorników,
 3. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 4. Przekazanie projektu wykonawczego i STWiORB branży hydrotechnicznej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu. Dotyczy tomów: Tomy: D.6/1 i D.6/2,
 5. Koordynacja międzybranżowa

4.7         Tom D.7 – Projekt elementów ochrony akustycznej i ekranów przeciwolśnieniowych,

 1. Prace nad rysunkami elementów konstrukcyjnych,
 2. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.8         Tom D.8 Projekt wykonawczy – Obwód drogowy

 1. Architektura – Prace nad rysunkami szczegółowymi detalami,
 2. Konstrukcja – szczegółowe rozwiązania elementów konstrukcyjnych (stropy, nadproża, głównie żelbety oraz stal),
 3. Prace nad uszczegółowieniem projektu instalacji sanitarnych,
 4. Prace nad uszczegółowieniem projektu instalacji elektrycznych,
 5. Przekazanie projektu wykonawczego obwodu drogowego do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu. Dotyczy tomów: Tomy: D.8/1. D.8/2, D.8/3.
 6. Koordynacja międzybranżowa

4.9         Tom D.13 – Projekt wykonawczy systemu zarządzania ruchem

 1. Ewentualne prace nad uszczegółowieniem PSOR,
 2. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 3. Koordynacja międzybranżowa.

4.10       Tom D.10 – Gospodarka zielenią

 1. Prace nad planem wyrębu,
 2. Prace nad projektem nasadzeń,
 3. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót,
 4. Koordynacja międzybranżowa

4.11       Tom D.11 – Projekt wykonawczy – Rozbiórki obiektów kubaturowych

 1. Prace nad projektem rozbiórek obiektów kubaturowych,
 2. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót.

4.12       Tom D.12 – Projekt wykonawczy – Wzmocnienie podłoża i zabezpieczenie korpusu drogowego

 1. Wykonywanie analiz geotechnicznych wraz z obliczeniami,
 2. Prace nad STWiORB i przedmiarami robót.


Prace projektowe wykonywane w okresie 01.07. – 31.07.2022

1             PRACE PRZYGOTOWAWACZE – Prace zakończone

1.2         Geotechniczne badania uzupełniające – Prace zakończone

2             PROJEKT BUDOWLANY

2.1         Projekt zagospodarowania terenu

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie projektu zagospodarowania terenu z wnioskiem o ZRID.
 3. Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 4. Koordynacja międzybranżowa.

2.2         Branża drogowa

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej z wnioskiem o ZRID.
 3. Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 4. Koordynacja międzybranżowa.

2.3         Branża obiekty inżynierskie (w tym ekrany akustyczne i antyolśnieniowe).

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie projektu architektoniczno budowlanego branży obiekty inżynierskie z wnioskiem o ZRID.
 3. Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 4. Koordynacja międzybranżowa.

2.4         Branża elektroenergetyczna

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie projektu architektoniczno budowlanego branży elektroenergetycznej z wnioskiem o ZRID.
 3. Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 4. Koordynacja międzybranżowa

2.5         Branża telekomunikacyjna

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie projektu architektoniczno budowlanego branży telekomunikacyjnej z wnioskiem o ZRID.
 3. Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 4. Koordynacja międzybranżowa

2.6         Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie projektu architektoniczno budowlanego branży sanitarnej z wnioskiem o ZRID.
 3. Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 4. Koordynacja międzybranżowa

2.7         Zieleń

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie załącznika do PZT branży zieleni z wnioskiem o ZRID.
 3. Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 4. Koordynacja międzybranżowa

2.8         Branża hydrotechniczna

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie projektu architektoniczno budowlanego branży hydrotechnicznej z wnioskiem o ZRID.
 3. Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 4. Koordynacja międzybranżowa

2.9         Branża architektoniczna i konstrukcyjno budowlana w zakresie OD

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie projektu architektoniczno budowlanego branży architektonicznej i konstrukcyjno budowlanej z wnioskiem o ZRID.
 3. Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 4. Koordynacja międzybranżowa

3             Inne opracowania

3.1         Środowisko

 1. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Złożenie ROOŚ z wnioskiem o ZRID.
 3. Inwentaryzacja przyrodnicza – ciąg dalszy

3.2         Plan działań ratowniczych (PDR)

 1. Oczekiwanie na uwagi lub zatwierdzenie PDR przez Inżyniera Kontraktu

3.3         Narada koordynacyjna

 1. Wystąpienie na naradę koordynacyjną powiatu krośnieńskiego wraz z otrzymaniem protokołu.
 2. Otrzymanie opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

3.4         Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)

 1. Otrzymanie wyniku audytu BRD
 2. Opracowanie i przekazanie stanowiska Projektanta do zaleceń audytu BRD,
 3. Otrzymano sprawozdanie z realizacji zaleceń wyniku audytu BRD,
 4. Otrzymano Uzasadnienie Zarządcy Drogi nieuzgodnienia zaleceń zawartych w wyniku audytu BRD.

Prace projektowe wykonywane w okresie 01.06. – 30.06.2022

1             PRACE PRZYGOTOWAWACZE – Prace zakończone

1.2         Geotechniczne badania uzupełniające – Prace zakończone

2             PROJEKT BUDOWLANY

2.1         Projekt zagospodarowania terenu

 1. Prace nad projektem budowlanym w zakresie PZT – opracowanie wielobranżowe zgodnie z opisem prac projektowych poszczególnych branż.
 2. Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z posiedzenia ZOPI
 3. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID
 4. Koordynacja międzybranżowa

2.2         Branża drogowa

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży drogowej i inżynierii ruchu.
 2. Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z posiedzenia ZOPI
 3. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID
 4. Koordynacja międzybranżowa

2.3         Branża obiekty inżynierskie (w tym ekrany akustyczne i antyolśnieniowe).

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego PAB i PT branży obiekty inżynierskie
 2. Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z posiedzenia ZOPI
 3. Koordynacja międzybranżowa

2.4         Branża elektroenergetyczna

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży elektroenergetycznej
 2. Uzgodnienia projektów PAB z gestorami sieci
 3. Koordynacja międzybranżowa

2.5         Branża telekomunikacyjna

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży telekomunikacyjnej]
 2. Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z posiedzenia ZOPI
 3. Uzgodnienia projektów PAB z gestorami sieci
 4. Koordynacja międzybranżowa

2.6         Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży sanitarnej
 2. Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z posiedzenia ZOPI
 3. Uzgodnienia projektów PAB z gestorami sieci
 4. Koordynacja międzybranżowa

2.7         Zieleń

 1. Prace nad uszczegółowieniem załącznika do PZT branży zieleni
 2. Koordynacja międzybranżowa

2.8         Branża hydrotechniczna

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży sanitarnej
 2. Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z posiedzenia ZOPI
 3. Monitorowanie spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi

Koordynacja międzybranżowa

2.9         Branża architektoniczna i konstrukcyjno budowlana w zakresie OD

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży architektonicznej
 2. Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z posiedzenia ZOPI
 3. Koordynacja międzybranżowa

3             Inne opracowania

3.1         Środowisko

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza – ciąg dalszy

3.2         Plan działań ratowniczych (PDR)

 1. Oczekiwanie na uwagi lub zatwierdzenie PDR przez Inżyniera Kontraktu

3.3         Narada koordynacyjna

 1. Wystąpienie na naradę koordynacyjną powiatu krośnieńskiego wraz z otrzymaniem protokołu.

3.4         Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)

 1. PSOR zatwierdzony przez Zamawiającego
 2. 30.06.2022 r. otrzymano wynik audytu BRD

Prace projektowe wykonywane w okresie 01.05. – 31.05.2022

1          PRACE PRZYGOTOWAWACZE – Prace zakończone

1.2  Geotechniczne badania uzupełniające

 1. Opracowanie i przekazanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

2          PROJEKT BUDOWLANY

Przekazano kompletną dokumentację projektową na posiedzenie ZOPI

2.1  Projekt zagospodarowania terenu

 1. Prace nad projektem budowlanym w zakresie PZT – opracowanie wielobranżowe zgodnie z opisem prac projektowych poszczególnych branż.
 2. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji projektu.
 3. Wystąpienia o opinie z Art.11b i 11d Specustawy.
 4. Przekazanie PZT jako materiał na posiedzenie ZOPI.

2.2       Branża drogowa

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży drogowej i inżynierii ruchu.
 2. Przekazanie PT do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji projektu.
 4. Po ustaleniach ze spotkań z GDDKiA i UW, korekta przebiegu projektowanych linii podziałowych oraz projektu podziału nieruchomości.
 5. Wystąpienia do jst. w celu uzgodnienia rozwiązań projektowych.
 6. Przekazanie PAB i PT branży drogowej jako materiał na posiedzenie ZOPI.
 7. Koordynacja międzybranżowa.

2.3       Branża obiekty inżynierskie (w tym ekrany akustyczne i antyolśnieniowe).

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego PAB i PT branży obiekty inżynierskie
 2. Przekazanie PT do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Obliczenia obiektów i uszczegóławianie rysunków.
 4. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji projektu.
 5. Przekazanie PAB i PT branży obiekty inżynierskie jako materiał na posiedzenie ZOPI.
 6. Koordynacja międzybranżowa.

2.4       Branża elektroenergetyczna

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży elektroenergetycznej.
 2. Przekazanie PT branży elektroenergetycznej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji projektu.
 4. Uzgodnienia projektów PAB z gestorami sieci.
 5. Przekazanie PAB i PT branży elektroenergetycznej jako materiał na posiedzenie ZOPI.
 6. Koordynacja międzybranżowa

2.5       Branża telekomunikacyjna

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży telekomunikacyjnej
 2. Przekazanie PT branży telekomunikacyjnej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
 3. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji projektu.
 4. Uzgodnienia projektów PAB z gestorami sieci
 5. Przekazanie PAB i PT branży telekomunikacyjnej jako materiał na posiedzenie ZOPI.
 6. Koordynacja międzybranżowa

2.6       Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży sanitarnej.
 2. Przekazanie PT branży sanitarnej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji projektu.
 4. Przekazanie PAB i PT branży sanitarnej jako materiał na posiedzenie ZOPI.
 5. Uzgodnienia projektów PAB z gestorami sieci
 6. Koordynacja międzybranżowa

2.7       Zieleń

 1. Prace nad uszczegółowieniem załącznika do PZT branży zieleni w zależności od korekt przebiegu linii podziałowych
 2. Przekazanie załącznika do PZT branży zieleni jako materiał na posiedzenie ZOPI.
 3. Koordynacja międzybranżowa

2.8       Branża hydrotechniczna

 1. Prace nad uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie PAB i PT branży sanitarnej
 2. Przekazanie PT branży sanitarnej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji projektu.
 4. Przekazanie korekty operatów wodno prawnych do Wód Polskich
 5. Przekazanie PAB i PT branży hydrotechnicznej jako materiał na posiedzenie ZOPI.
 6. Koordynacja międzybranżowa

2.9       Branża architektoniczna i konstrukcyjno budowlana w zakresie OD

 1. Prace nad projektem budowlanym w zakresie PAB i PT branży architektonicznej
 2. Przekazanie PT branży architektonicznej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu
 3. Analiza i wprowadzanie uwag z weryfikacji projektu.
 4. Przekazanie PAB i PT branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej w zakresie OD jako materiał na posiedzenie ZOPI.
 5. Koordynacja międzybranżowa

3     Inne opracowania

3.1  Środowisko

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza – ciąg dalszy
 2. Weryfikacja i wprowadzanie zasadnych uwag IK i Zamawiającego do ROOŚ
 3. Przekazanie do ponownej weryfikacji Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

3.2  Plan działań ratowniczych (PDR)

 1. Oczekiwanie na uwagi lub zatwierdzenie PDR przez Inżyniera Kontraktu

3.3  Narada koordynacyjna

 1. Otrzymano protokół z narady koordynacyjnej powiatu krośnieńskiego.

Ze względu na negatywną opinię Operatora Gaz-System, zachodzi konieczność ponownego wystąpienia na naradę koordynacyjną. Nastąpi to w kolejnym miesiącu (czerwcu) po uzgodnieniu trasy przebudowy

3.4  Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)

 1. Opracowanie i przekazanie PSOR do zatwierdzenie przez Zamawiającego
 2. Opracowanie i przekazanie materiałów w celu przeprowadzenia audytu BRD.

Prace projektowe wykonywane w okresie 01.04. – 30.04.2022

1 PRACE PRZYGOTOWAWACZE – Prace zakończone

1.2 Geotechniczne badania uzupełniające

1.Opracowanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

2 PROJEKT BUDOWLANY

2.1 Projekt zagospodarowania terenu

1.Prace nad projektem budowlanym w zakresie PZT –  opracowanie wielobranżowe zgodnie z opisem prac projektowych poszczególnych branż.

2.Przekazanie PZT do weryfikacji przez Inżyniera kontraktu

2.2 Branża drogowa

1.Prace nad projektem budowlanym w zakresie PAB i PT branży drogowej i inżynierii ruchu.

2.Przekazanie PAB i PT branży drogowej do weryfikacji przez Inżyniera kontraktu

3.Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z weryfikacji

4.Przekazanie przebiegu projektowanych linii podziałowych w celu rozpoczęcia prac nad projektami podziału.

5.Przygotowanie i przesłanie materiałów do Zamawiającego w celu uzyskania akceptacji materiałów  dotyczących chęci przejęcia dróg (dodatkowych jezdni) przez jst.

6.Przekazanie PKN po uwagach z weryfikacji

7.Koordynacja międzybranżowa

2.3 Branża obiekty inżynierskie

1.Prace nad projektem budowlanym w zakresie PAB i PT branży obiekty inżynierskie

2.Obliczenia obiektów i uszczegóławianie rysunków

3.Przekazanie PAB i elementów PT branży obiekty inżynierskie do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

4.Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z weryfikacji

5.Koordynacja międzybranżowa

2.4 Branża elektroenergetyczna

1.Prace nad projektem budowlanym w zakresie PAB branży elektroenergetycznej

2.Przekazanie PAB branży elektroenergetycznej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

3.Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z weryfikacji

4.Koordynacja międzybranżowa

2.5 Branża telekomunikacyjna

1.Prace nad projektem budowlanym w zakresie PAB i PT branży telekomunikacyjnej

2.Przekazanie PAB i PT branży telekomunikacyjnej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

3.Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z weryfikacji

4.Koordynacja międzybranżowa

2.6 Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

1.Prace nad projektem budowlanym w zakresie PAB i PT branży sanitarnej

2.Przekazanie PAB i PT branży sanitarnej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

3.Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z weryfikacji

4.Koordynacja międzybranżowa

2.7Zieleń

1.Prace nad projektem budowlanym w zakresie załącznika do PZT branży zieleni

2.Przekazanie załącznika do PZT branży zieleni do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

3.Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z weryfikacji

4.Koordynacja międzybranżowa

2.8 Branża hydrotechniczna

1.Prace nad projektem budowlanym w zakresie PAB i PT branży hydrotechnicznej

2.Przekazanie PAB i PT branży hydrotechnicznej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

3.Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z weryfikacji

4.Koordynacja międzybranżowa

2.9 Branża architektoniczna i konstrukcyjno budowlana w zakresie OD

1.Prace nad projektem budowlanym w zakresie PAB branży architektonicznej

2.Przekazanie PAB branży sanitarnej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

3.Analiza i korekta rozwiązań po uwagach z weryfikacji

4.Koordynacja międzybranżowa

3  INNE OPRACOWANIA

3.1 Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko

1.Przekazano do Inżyniera i Zamawiającego

3.2  Plan działań ratowniczych (PDR)

1.Uzyskano opinie do PDR przez odpowiednie służby, PDR przekazany do Inżyniera i Zamawiającego

2.PDR zostanie uzupełniony po otrzymaniu części należącej do Zamawiającego

3.3 Narada koordynacyjna

1.Przygotowanie i przekazanie materiałów na naradę koordynacyjną

2.Otrzymano protokół z narady koordynacyjnej w powiecie brzozowskim

3.4 Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)

1.Uzyskano opinię do PSOR od jednostek opiniujących

2.Przekazano PSOR do zatwierdzenia przez Zamawiającego

Prace projektowe wykonywane w okresie 01.03. – 31.03.2022

 1. PRACE PRZYGOTOWAWACZE – Prace zakończone

1.2 Geotechniczne badania uzupełniające

 1. Wiercenia w terenie zgodnie z przekazywanym harmonogramem wierceń.
 2. Roboty polowe + wiercenia + badania laboratoryjne – Zakończenie prac.
 3. Opracowanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

2. PROJEKT BUDOWLANY

2.1 Projekt zagospodarowania terenu

 1. Prace nad projektem budowlanym w zakresie PZT –  opracowanie wielobranżowe zgodnie z opisem prac projektowych poszczególnych branż.

2.2 Branża drogowa z elementami SZR

 1. Prace nad projektem budowlanym

– uszczegóławianie rozwiązań w zależności od danych z weryfikacji

– uszczegóławianie przebiegu projektowanych linii podziałowych

– prace nad projektowaniem zjazdów do terenów przyległych

– prace nad planem zagospodarowania terenu na OD Miejsce Piastowe

– koordynacja międzybranżowa

2.3 Branża obiekty inżynierskie

 1. Prace nad projektem budowlanym

– dostosowanie obiektów do aktualnych rozwiązań drogowych

– obliczenia obiektów i uszczegóławianie rysunków

– wysłanie do uzgodnienia przez PKP obiektu WS-1/4

– koordynacja międzybranżowa

2.4 Branża elektroenergetycznej

 1. Prace nad projektem budowlanym

– prace nad przebudową kolizji (nN, sN, WN)

– przekazanie do uzgodnienia projektu PAB Tom B.3/4 Przebudowa sieci elektroenergetycznych WN

– przekazanie analizy braku konieczności przebudowy sieci NN

– prace nad przebiegiem projektowanych sieci – uszczegóławianie rozwiązań.

– w momencie uzyskania warunków technicznych wysłanie do gestorów sieci projektów architektoniczno budowlanych w celu uzgodnienia.

– koordynacja międzybranżowa

2.5 Branża telekomunikacyjna

 1. Prace nad projektem budowlanym

– prace nad przebudową kolizji

– prace nad przebiegiem projektowanych sieci – uszczegóławianie rozwiązań

– wysłanie do gestorów sieci projektów architektoniczno budowlanych w celu uzgodnienia.

– koordynacja międzybranżowa

2.6  Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

 1. Prace nad projektem budowlanym

– prace nad przebudową kolizji (sieci wodociągowe, kanalizacyjne i  gazowe)

– prace nad projektowaną kanalizacją deszczową i sanitarną – uszczegóławianie rozwiązań

– wysłanie do gestorów sieci projektów architektoniczno budowlanych w celu uzgodnienia

– koordynacja międzybranżowa

2.7 Zieleń

 1. Prace nad projektem budowlanym

– koordynacja międzybranżowa

– opracowanie wyników inwentaryzacji w terenie

2.8 Branża hydrotechniczna

 1. Prace nad projektem budowlanym

– prace nad przebudową rowów i cieków –  – uszczegóławianie rozwiązań

– prace nad projektem zbiorników retencyjnych  – uszczegóławianie rozwiązań.

– dobór parametrów urządzeń odwadniających (przepusty, kanały hydrotechniczne)

– przekazanie operatu wodno-prawnego do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

– koordynacja międzybranżowa

2.9 Branża architektoniczna i konstrukcyjno budowlana w zakresie OD

 1. Prace nad projektem budowlanym

– opracowywanie  projektów obiektów na OD

3 Inne opracowania

3.1 Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko

 1. Inwentaryzacja przyrodnicza – ciąg dalszy

3.2 Plan działań ratowniczych (PDR)

 1. Uzyskiwanie opinii do PDR przez odpowiednie służby

3.3 Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)

 1. Uzyskiwanie opinii do PSOR od jednostek opiniujących

Prace projektowe wykonywane w okresie sprawozdawczym 14.03.2022r – 20.03.2022r  

Prowadzono prace projektowe w zakresie:

 1. Prace nad projektem budowlanym branży drogowej
  • uszczegółowienie rozwiązńn geometrii dróg w planie i przekroju podłużnym – ciąg dalszy,
  • korekty rozwiązań projektowych w związku z ustaleniami ze spotkania z RDOŚ (przesunięcie obiektu PZGs-1/9),
  • analiza uwag i opracowanie korekty opracowania ,,Analiza komunikacyjna”
  • opracowywanie danych i materiałów na potrzeby operatu wodnoprawnego,
  • prace nad rozwiązaniami wysokościowymi na OD Miejsce Piastowe,
  • koordynacja międzybranżowa
 2. Prace nad projektem budowlanym branży mostowej
  • prace związane z obiektami inżynierskimi – uszczegóławianie rozwiązań,
  • korekty rozwiązań projektowych w związku z ustaleniami ze spotkania z RDOŚ (przesunięcie obiektu PZGs-1/9),
  • opracowywanie danych i materiałów na potrzeby operatu wodnoprawnego,
  • koordynacja międzybranżowa
  • Prace nad projektami budowlanymi branży elektronergetycznej, kolizje, zasilanie i oświetlenie,
  • koordynacja międzybranżowa
 3. Prace nad projektami budowlanymi branzy telekomunikacyjnej
  • kolizje, kanł technologiczny,
  • koordynacja mi dzybraniowa
 4. Prace nad projektami budowlanymi branzy sanitarnej
  • projektowana kanalizacja deszczowa – uszczeg6tawianie rozwic1zan wraz z dostosowaniem do aktualnych rozwic1zan sytuacyjno-wysokosciowych,
  • korekty rozwic1zan projektowych w zwic1zku z ustaleniami ze spotkania z RDOS (przesunięcie obiektu PZGs-1/9),
  • opracowywanie danych i materiałów na potrzeby operatu wodno prawnego,
  • koordynacja międzybranżowa
 5. Prace nad projektami budowlanymi branży hydrotechnicznej
  • odbiorniki wód, zbiorniki retencyjne – uszczegóławianie rozwiązań wraz z obliczeniami,
  • korekty rozwiązań projektowych w związku z ustaleniami ze spotkania z RDOŚ (przesunięcie obiektu PZGs-1/9),
  • projektowane przebudowy cieków i rowów melioracyjnych wraz z obliczeniami  hydrologicznymi i hydraulicznymi,
  • opracowywanie danych i materiałów na potrzeby operatu wodno prawnego,
  • koordynacja międzybranżowa
 6. prace nad projektem budowlanym branży inżynierii ruchu
  • analiza i wprowadzanie uwag lnżyniera Kontraktu i Zamawiającego z weryfikacji PSOR,
  • koordynacja międzybranżowa
 7. Prace nad projektami budowlanymi branży architektonicznej
  • analiza i korekta rozwiązań po radzie technicznej z dnia 03.2022 r.
 8. Prace nad projektem budowlanym gospodarki zielenią
  • prace nad projektem załącznika do PZT – Gospodarka zielenią
 9. Oczekiwanie na akceptację części opisowej do PKN (po uwagach z weryfikacji). Prace nad częscią rysunkową
 10. Wykonywanie wierceń geotechnicznych Sumarycznie zostato wykonane 1988,9 mb wierceń ze wszystkich zakładanych w PBG 2662,5 mb czyli 75 %. Ze względu na to że nie wszystkie wiercenia są wykonywane do zaktadanej głębokości, na chwilę obecną oceniamy, że prace polowe zostaną zakonńzone z metrażem ok 2425,9 Oznacza to że rzeczywisty postęp prac wynosi 82%.
 11. Monitorowanie otrzymywania warunków technicznych dla wszystkich branń – ciqg
 12. lnwentaryzacja przyrodnicza – ciąg dalszy.
 13. lnwentaryzacja przyrodnicza – ciąg

Prace projektowe wykonywane w okresie sprawozdawczym 01.02.2022r – 28.02.2022r

1. PRACE PRZYGOTOWAWACZE

1.1 Mapa do celów projektowych – Prace zakończone

1.2. Geotechniczne badania uzupełniające – Wiercenia w terenie zgodnie z przekazywanym harmonogramem wierceń.

2. PROJEKT BUDOWLANY

2.1. Projekt zagospodarowania terenu

– Prace nad projektem budowlanym w zakresie PZT –  opracowanie wielobranżowe zgodnie z opisem prac projektowych poszczególnych branż.

– Przekazanie do Inżyniera Kontraktu materiałów do uzgodnienia przebiegu linii podziałowych

2.2. Branża drogowa z elementami SZR

Prace nad projektem budowlanym

– ograniczenie w niezbędnym zakresie wyjść rozwiązaniami projektowymi poza działki nie będące przedmiotem postępowania DUŚ  (plan sytuacyjny i przekroje podłużne. Obiekty inżynierskie. Przebudowa rowów i cieków)

– prace nad geometrią dróg (dodatkowych jezdni) pod kątem dostępności do działek przyległych do pasa drogowego S19.

– przekazanie analizy komunikacyjnej dróg do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

– prace nad opracowaniem przebiegu projektowanych linii podziałowych wraz z przekazaniem materiałów do uzgodnienia przebiegu linii do Inżyniera Kontraktu

– prace nad analizą dostępności dróg wraz z przekazaniem opracowania do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

– prace nad projektowaniem zjazdów do terenów przyległych

– prace nad planem zagospodarowania terenu na OD Miejsce Piastowe

– przygotowanie i wysłanie PSOR do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

– przekazanie części opisowej  PKN po uwagach Inżyniera Kontraktu i GDDKiA

– opracowywanie danych do operatu wodnoprawnego

– koordynacja międzybranżowa

2.3. Branża mostowa

Prace nad projektem budowlanym

– dostosowanie obiektów do aktualnych rozwiązań drogowych

– obliczenia obiektów i uszczegóławianie rysunków

– opracowywanie danych do operatu wodnoprawnego

– koordynacja międzybranżowa

2.4. Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

Prace nad projektem budowlanym

– prace nad przebudową kolizji (sieci wodociągowe, kanalizacyjne i  gazowe)

– prace nad projektowaną kanalizacją deszczową i sanitarną

– zlecenie do OGP Gaz-System wykonania przekopów kontrolnych gazociągów

– uzgadnianie z gestorami sieci przebiegu tras

– opracowywanie danych do operatu wodnoprawnego

– koordynacja międzybranżowa

2.5. Branża elektroenergetycznej

Prace nad projektem budowlanym

– prace nad przebudową kolizji (nN, sN, WN i NN)

– przekazanie do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu projektu PAB Tom B.3/4 Przebudowa sieci elektroenergetycznych WN

– prace nad przebiegiem projektowanych sieci

– koordynacja międzybranżowa

2.6. Branża teletechniczna

Prace nad projektem budowlanym

– prace nad przebudową kolizji

– prace nad przebiegiem projektowanych sieci

– koordynacja międzybranżowa

2.7. Zieleń

Prace nad projektem budowlanym

– inwentaryzacja w terenie

– koordynacja międzybranżowa

2.8. Branża melioracyjna

Prace nad projektem budowlanym

– analiza i obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

– dobór parametrów urządzeń odwadniających (przepusty, kanały hydrotechniczne)

– przekazanie analizy hydrauliczno-hydrologicznej do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu

– prace nad operatem wodnoprawnym

2.9. Branża konstrukcyjno-budowlana

2.10. Branża architektoniczna w zakresie OD

Prace nad projektem budowlanym

– opracowywanie  projektów obiektów na OD

3. Inne opracowania

3.1. Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Inwentaryzacja przyrodnicza – ciąg dalszy

Prace projektowe wykonywane w okresie sprawozdawczym 01.01.2022r – 31.01.2022r

1             PRACE PRZYGOTOWAWACZE

1.1          Mapa do celów projektowych – Klauzulowanie MDCP w Ośrodku geodezyjnym Opracowywanie MDCP

1.2          Geotechniczne badania uzupełniające – Wiercenia w terenie zgodnie z przekazywanym harmonogramem wierceń.

2             PROJEKT BUDOWLANY

2.1          Projekt zagospodarowania terenu

Prace nad projektem budowlanym w zakresie PZT –  opracowanie wielobranżowe

2.2          Branża drogowa z elementami SZR

Ograniczenie w niezbędnym zakresie wyjść rozwiązaniami projektowymi poza działki nie będące przedmiotem postępowania DUŚ  (plan sytuacyjny i przekroje podłużne. Obiekty inżynierskie. Przebudowa rowów i cieków)

Korekta geometrii dodatkowych jezdni pod kątem zapewnienia terenu niezbędnego dla potrzeb utrzymania

Dostosowanie rozwiązań projektowych do wariantu preferowanego analizy dwuwariantowego odprowadzenia.

Prace nad opracowaniem przebiegu projektowanych linii podziałowych

2.3          Branża mostowa

Prace nad projektem budowlanym na podstawie projektu wstępnego

2.4          Branża sanitarna (wod-kan-gaz)

Prace nad projektem budowlanym na podstawie projektu wstępnego

– prace nad przebudową kolizji (sieci wodociągowe, kanalizacyjne i  gazowe)

– prace nad projektowaną kanalizacją deszczową i sanitarną

2.5          Branża elektroenergetycznej

Prace nad projektem budowlanym na podstawie projektu wstępnego

– prace nad przebudową kolizji (nN, sN, WN i NN)

– prace nad przebiegiem projektowanych sieci

2.6          Branża teletechniczna

Prace nad projektem budowlanym na podstawie projektu wstępnego

– prace nad przebudową kolizji

– prace nad przebiegiem projektowanych sieci

2.7          Zieleń

Prace nad projektem budowlanym na podstawie projektu wstępnego

2.8          Branża melioracyjna

Prace nad projektem budowlanym na podstawie projektu wstępnego

– analiza i obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

– dobór parametrów urządzeń odwadniających (przepusty, kanały hydrotechniczne)

2.9          Branża konstrukcyjno-budowlana

2.10       Branża architektoniczna w zakresie OD

Prace nad projektem budowlanym

– przekazanie do weryfikacji  projektu obiektów na OD

2.11       Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

3             Inne opracowania

3.1          Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Inwentaryzacja przyrodnicza